พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน www.audit.go.th.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท ผ่านทดลองงาน 6 เดือน จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4,000.- บาท บาท / เดือน

Loadingรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป้นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) จำนวน 1 อัตรา

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2566 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566

สมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น) ชั้น 2 งานธุรการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000.- บาท ผ่านทดลองงาน 6 เดือน จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเดือนละ 4,000.- บาท และมีค่าเบี้ยเลี้ยงการเดินทางไปราชการตามที่ระเบียบกำหนด

เอกสารการสมัคร – สำเนาใบสทุธิ หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
– สำเนาหลักฐานแสดงการผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น จำนวน 1 ฉบับ
– สำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ จำนวน 1 ฉบับ ที่ยังไม่หมดอายุ
– ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ
– ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ รับรองสำเนาถูกต้องของสำเนาเอกสารประกอบสมัครทุกฉบับ

คุณสมบัติ : เพศชาย  มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี
– ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า
– มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการขับรถยนต์
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลหรือใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะตามกฎมาย
โดยคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่ประกาศกำหนด  และเอกสารประกอบการสมัครสามารถศึกษาจากประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงานได้ที่เว็ปไซต์ http://www.audit.go.th

 

รายละเอียดการสมัครงาน www.audit.go.th.

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 7 (จังหวัดขอนแก่น)

ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

suwipa.s
โพสต์โดย
suwipa.s