พนักงานธุรการ (ด่วนที่สุด)

พนักงานธุรการ (ด่วนที่สุด)

พนักงานธุรการ (ด่วนที่สุด)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tomagethch@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11500 บาท / เดือน
พนักงานธุรการ (ด่วนที่สุด)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

เงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติ

1. มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office  และอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี

3. มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

4. มีความรู้ความสามารถงานด้านธุรการ ระเบียบสารบรรณ บันทึกข้อมูล จัดพิมพ์เอกสาร จัดประชุม/อบรม/สัมมนา จดบันทึกรายงานการประชุม และจัดเก็บเอกสารได้เป็นอย่างดี

5. มีความรู้ความสามารถในการติดต่อสื่อสารประสานงานกับหน่วยงานภายในภายนอกได้ดี

6. มีมนุษยสัมพันธ์และการให้บริการที่ดี

7. หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 043-363265 / 089-4229770

ดาวน์โหลดใบสมัคร https://docs.google.com/document/d/1lWbv1wIdAxFNzWhnt6BXT02FXkq2qb4e/edit?usp=sharing&ouid=117352129845516705818&rtpof=true&sd=true

ส่งไฟล์ใบสมัครได้ที่ : joey_7607@hotmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tomagethch@gmail.com

สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สาขาวิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

speeword
โพสต์โดย
speeword