สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkc_cop@hotmail.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น1.  ตำแหน่ง หัวหน้าแผนกผลิต  จำนวน  1  อัตรา  เพศชาย – หญิง  อายุ 22 -45  ปี  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอาหาร  วิทยาศาสตร์การอาหารหรือเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  เงินเดือน 16690 บาท ค่าตำแหน่ง 2000  บาท

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สโตร์ จำนวน 1 อัตรา  เพศชาย อายุ 21-35 ปี  วุฒิการศึกษามัญยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เงินเดือน 10140  บาท

3.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ส่งเสริม (สัตวบาล)  จำนวน 1 อัตรา  เพศชาย  อายุ 22 -45 ปี  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาชาวิชาสัตวบาล ด้านการเลี้ยงโคนมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เงินเดือน 11540  บาท ค่าวิชาชีพ 2000  บาท  ค่าตำแหน่ง 2000 บาท

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 -22  ธันวาคม  2565  สอบวันที่  24  ธันวาคม  2565  ณ  สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kkc_cop@hotmail.co.th

สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด