เภสัชกรวิจัย

เภสัชกรวิจัย

เภสัชกรวิจัย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 25000 บาท รวมถึงมีค่าวิชาชีพ เงินเวร และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรายเดือน บาท / เดือน

Loading

เจ้าหน้าที่ธุรการ

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางเภสัชศาสตร์

2. มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม

3. มีค่าวิชาชีพ เงินเวร และค่าตอบแทนเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายรายเดือน

4. หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิกและงานให้ยาเคมีบำบัด (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

5. สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

6. ขอใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครทาง E-mail: jittthi@kku.ac.th

7. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2566

เอกสารและหลักฐานการสมัคร

1.1   หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

1.2   เอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

1.3   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

1.4   ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

1.5   หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

1.6   ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

1.7   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล jittthi@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

AcroKKU
โพสต์โดย
AcroKKU