เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เภสัชกรวิจัย

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1655/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน

1.2 หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

1.3 มีคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขา

1.4 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาปฏิบัติงานปกติ รวมทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์

1.5 มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี

1.6 มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิก (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.7 หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

 

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail : nattchan@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566

 

3. วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

3.2 ขอใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัคร ทาง E-mail : nattchan@kku.ac.th

 

4. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

4.1 ขอใบสมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ หรือทาง E-mail nattchan@kku.ac.th

4.2 หนังสือสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.3 เอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.4 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.5 ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.6 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.7 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.8 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office: ACRO)
umaphorn-phutthabut
โพสต์โดย
Umaphorn Phutthabut