ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยคลินิก 2 อัตรา

ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยคลินิก 2 อัตรา

ผู้ช่วยผู้ประสานงานวิจัยคลินิก 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เภสัชกรวิจัย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1. มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือกลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
2. หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail : nattchan@kku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2566

 

วิธีการสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ ขอใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครทาง E-mail : nattchan@kku.ac.th

 

เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องน าไปยื่นพร้อมใบสมัคร

1. ขอใบสมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 16 คณะแพทยศาสตร์ หรือ
ทาง E-mail nattchan@kku.ac.th

2. หนังสือส่าเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร ที แสดงว่าได้ส่าเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน
1 ชุด

3. เอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร พร้อมส่าเนา จำนวน 1 ชุด

4. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

6.  หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการ
ยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จ่านวน 1 ชุด

7. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (ถ้ามี) พร้อมส่าเนา จ่านวน 1 ชุด

8. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จ่านวน 1 รูป
(รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก (Academic Clinical Research Office: ACRO)
umaphorn-phutthabut
โพสต์โดย
Umaphorn Phutthabut