นักบัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา

นักบัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา

นักบัญชีและการเงิน จำนวน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้ช่วยเภสัชกร

1.      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1655/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน

1.2       หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

1.3       มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบัญชี

1.4       หากมีความสามารถในการจัดเก็บรายได้ค่าบริการ และค่าตอบแทนในการปฏิบัติการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.5       หากมีความสามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Express จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

1.6       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

2.      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 ธันวาคม 2565

3.      วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

3.2   ขอใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครตามข้อ 7. ทาง E-mail [email protected]

4.      เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

4.1   ขอใบสมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์

4.2   หนังสือสำเร็จการศึกษา ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.3   เอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.4   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.5   ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.6   หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.7   ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4.8   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 16 อาคารสว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

nuttawipha-chantarasombat
โพสต์โดย
Nuttawipha Chantarasombat