พยาบาลวิจัยคลินิก จำนวน 2 อัตรา

พยาบาลวิจัยคลินิก จำนวน 2 อัตรา

พยาบาลวิจัยคลินิก จำนวน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้ช่วยเภสัชกร

1.      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1   เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ 1655/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานวิสาหกิจของส่วนงาน

1.2       หากเป็นชาย ต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

1.1       มีวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางพยาบาลศาสตร์

1.2       มีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์จากสภาการพยาบาล

1.3       หากมีความรู้ทั่วไปความเข้าใจและได้ผ่านการอบรมเกี่ยวกับมาตรฐานการทำงานวิจัยทางคลินิกได้ตามหลัก Good Clinical Practice (GCP) (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.4       หากมีประสบการณ์ด้านงานวิจัยคลินิกและงานให้ยาเคมีบำบัด (โปรดยื่นเอกสารแนบ)

1.5       มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

1.6       มีทักษะในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี

1.7       ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

1.8       สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้

 

2.      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้สมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในเวลาราชการ หรือทาง E-mail : [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

 

3.      วิธีการสมัคร

3.1 สมัครด้วยตัวเอง ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายในวันและเวลาราชการ

3.2   ขอใบสมัครพร้อมกับส่งเอกสารและหลักฐานในการสมัครตามข้อ 7. ทาง E-mail [email protected]

 

4.      วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป ที่ https://acrokku.com/

 

5. เอกสาร และหลักฐานที่จะต้องนำไปยื่นพร้อมใบสมัคร

5.1   ขอใบสมัคร ณ สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก อาคาร สว.1 ชั้น 17 คณะแพทยศาสตร์

5.2   หนังสือสำเร็จการศึกษา ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.3   เอกสารแสดงผลการเรียนตามหลักสูตร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.4   บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.5   ทะเบียนฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.6   หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือเอกสารแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.7   ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5.8   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาสีดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nattchan@kku.ac.th

สถานบริหารจัดการงานวิจัยคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ชั้น 16 อาคารสว.1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

nuttawipha-chantarasombat
โพสต์โดย
Nuttawipha Chantarasombat