พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info@etcb.in.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000 บาท / เดือน

Loading

พนักงานผลิตสื่อการเรียนการสอน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เทคโนโลยีการศึกษา และ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
– ไม่จำกัดเพศ สัญชาติไทย มีอายุระหว่าง ๒๔ – ๓๕ ปี
– มีความซื่อสัตย์ มีความประพฤติดี มีประวัติส่วนตัวดี
– มีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
– มีสุขภาพดีไม่เป็นผู้ทุพพลภาพจนไม่สามารถประกอบกิจหรือปฏิบัติหน้าที่ได้
– หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือได้รับการยกเว้นการเข้ารับราชการทหาร หรือเป็นทหารปลดประจำการ
– ถ้ามีทักษะการพิมพ์สัมผัส การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.etcb.in.th และ
ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด โดยนำส่งใบสมัครและแนบไฟล์เอกสาร ทาง e-mail : info@etcb.in.th ระหว่างวันที่ ๑-๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖…

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info@etcb.in.th

ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาคนตาบอด มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
etcb88
โพสต์โดย
etcb88