นักวิเคราะห์และบริหารงานวิชาการ

นักวิเคราะห์และบริหารงานวิชาการ

นักวิเคราะห์และบริหารงานวิชาการ

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.


นักวิเคราะห์และบริหารงานวิชาการ

ตำแหน่ง  นักวิเคราะห์และบริหารงานวิชาการ 1 ตำแหน่ง

ทำหน้าที่สนับสนุนทางวิชาการการ กำกับติดตามและสนับสนุนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก3 ) สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 10 จังหวัด

อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 20,000-24,000 บาท (ตามความสามารถและประสบการณ์)

คุณสมบัติ

– เพศหญิง, เพศชาย อายุ 28-35 ปี

– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2 ปี ขึ้นไป หรือ จบการศึกษาปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น สังคม พัฒนาชุมชน รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์  สาธารณสุข ฯลฯ

– สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปต่างจังหวัดได้

– มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ไม่มีโรคประจำตัว และอดทนในการทำงาน

– มีความสามารถในการขับรถยนต์และมีใบขับขี่

– มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคอีสาน และประจำที่ สนง.ขอนแก่น

คุณลักษณะ

–         มีความสามารถในการจับประเด็นและการสื่อสารที่ชัดเจน

–         มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การสื่อสาร

–         มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเครือข่ายและภาคีร่วมงานมีเจตคติที่สอดคล้องกันการทำงานร่วมกับชุมชน

–         มีกรอบความคิดที่ให้ความสำคัญกับการค้นหาคุณค่าและความหมายจากชุมชน

–         มีทักษะและความสามารถในการทำวิจัยและการเขียนรายงานทางวิชาการ

–         มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการดำเนินงานได้ตามความเหมาะสม

บทบาทหน้าที่

สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับข้อมูลสุขภาวะตามที่ได้รับผิดชอบ ร่วมศึกษาดูงานและเรียนรู้การปฏิบัติงานจริงในพื้นที่ตำบลสุขภาวะตามแผนปฏิบัติการ ร่วมออกแบบและพัฒนาระบบข้อมูลตำบล และวิเคราะห์นำใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาสุขภาวะและนโยบายสาธารณะ รวมถึงการสร้างเครื่องมือทางวิชาการ/ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่จำเป็น สังเคราะห์ และนำใช้ประโยชน์ เพื่อใช้ในการสนับสนุนทางวิชาการจัดทำรายงานทางวิชาการและเผยแพร่ผลงานวิชาการหน้าที่ตามที่มอบหมาย

เอกสารประกอบการสมัคร : 1.ประวัติส่วนบุคคล (Resume) 2.สำเนาวุฒิการศึกษา และผลการศึกษา(transcript) 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4. สำเนาทะเบียนบ้าน 5. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 6. เอกสารอื่นที่เป็นประโยชน์ ในการพิจารณา

หมดเขตรับสมัคร  20  มกราคม 2566

วิธีการสมัคร : สามารถส่งเอกสารทั้งหมด มายัง E-mail : [email protected]

(สมัครงานตำแหน่ง นักวิชาการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 087-4517323 (คุณจรัสศรี)

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

ศูนย์สนับสนุนวิชาการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

370/15 หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

rudchadaporn
โพสต์โดย
rudchadaporn