ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

ช่างซ่อมบำรุง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wantanee.kf@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 9000 บาท / เดือน

Loading

ช่างซ่อมบำรุง

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดือน เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท สังกัด ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

๑.๑ เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๕

๑.๒ หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร

๑.๓ ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

๑.๔ มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านไฟฟ้าหรือทางด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านช่างมาไม่น้อยกว่า ๓ ปี

๒. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.facebook.com/KKUcomplex/ หรือเว็บไซต์ https://asset.kku.ac.th และยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานได้ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ หรือส่งไปรษณีย์ได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) ชั้น ๓ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ ๑๒๓ ม.๑๖ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๖

๓. เอกสารและหลักฐานการสมัคร

๓.๑ ใบสมัครที่กรอกรายละเอียด และติดรูปเรียบร้อย  จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ สำเนาแสดงผลการศึกษา  จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ชุด

๓.๔ สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ชุด

๓.๕ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป

๓.๖ สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)    จำนวน ๑ ชุด

๓.๗ หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ หนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร จำนวน ๑ ชุด

๓.๘ เอกสารและหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๔. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ที่ https://www.facebook.com/KKUcomplex/ หรือเว็บไซต์ https://asset.kku.ac.th หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน ชั้น ๓ ศูนย์อาหารและบริการ ๑ (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๕. วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกจะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

๖. วิธีการคัดเลือก

๖.๑ สอบข้อเขียน ๑๐๐ คะแนน

๖.๒ สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ๑๐๐ คะแนน (เฉพาะผู้ที่ได้คะแนนสอบข้อเขียนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐)

๗. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้และมีรูปถ่าย

๘. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำไปในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

๘.๑ สำเนาหนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวน ๑ ชุด

๘.๒ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน ๑ ชุด

๘.๓ สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน จำนวน ๑ ชุด

๘.๔ หากเป็นชายต้องมีสำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ สำเนาหนังสือแสดงการได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร  จำนวน ๑ ชุด

๘.๕ สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี)  จำนวน ๑ ชุด

๘.๖ เอกสารหรือหลักฐานประกอบการพิจารณาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

๘.๗ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน ๑ ปี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

ผู้สมัครที่ไม่นำเอกสารตามข้อ ๘.๑ – ๘.๗ ไปให้เจ้าหน้าที่ในวันสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จะไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

อ่านเพิ่มเติม https://asset.kku.ac.th/news/news-general/6031/

 

 

 

 

 

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wantanee.kf@gmail.com

ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น
wantanee
โพสต์โดย
wantanee