พนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานการเงินและบัญชี

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 13,020 บาท สังกัดศูนย์บริการสู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปฏิบัติงานที่งานคลินิกทันตกรรมพิเศษในเมือง) จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติถูกต้องตามความในข้อ 7 ของประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1655/2564) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน วิสาหกิจของส่วนงาน
1.2 หากเป็นชายต้องเป็นผู้ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ ได้รับการยกเว้นการเป็นทหาร
1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัยและสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
1.4 วุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขา การเงิน บัญชี เท่านั้น
1.5 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามที่ประกาศรับสมัครกำหนด และต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่เกินวันสุดท้ายของการรับสมัคร หากเกินกำหนดเวลาดังกล่าว จะถือว่าขาดคุณสมบัติ ในการสมัครครั้งนี้
1.6 มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน (Microsoft Office) Internet และอุปกรณ์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
1.7 มีความละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติหน้าที่
1.8 มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
1.9 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
1.10 สามารถปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน
1.11 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง ความถูกต้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมาย
1.12 หากมีประสบการณ์ด้านบัญชีและการเงินจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบพิมพ์ของศูนย์บริการสู่ชุมชน ที่งานบริหาร ศูนย์บริการ สู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 17.00 น. (สมัครได้ในวันและเวลาราชการ)

3. ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ผู้สมัครต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 200 บาท ที่ศูนย์บริการสู่ชุมชน 37/37-46 อาคารราชพัสดุ ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตามวันและเวลาทำการของศูนย์บริการ สู่ชุมชน ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร หากพ้นกำหนดจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบ เมื่อชำระค่าธรรมเนียมเรียบร้อยแล้ว จะได้รับใบเสร็จการชำระเงิน (โปรดเก็บใบเสร็จไว้แสดงในวันสอบ)
ค่าธรรมเนียมการสมัคร จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

4. วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ งานบริหาร ศูนย์บริการสู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ Facebook ศูนย์บริการสู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

5. วัน เวลา วิธีการ และสถานที่คัดเลือก

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก

6. เอกสารและหลักฐานประกอบการสมัคร

6.1 หนังสือการสำเร็จการศึกษา หรือ ประกาศนียบัตร หรือ ปริญญาบัตร ที่แสดงว่าได้ สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด (จะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิด รับสมัคร หากสำเร็จการศึกษาหลังจากปิดรับสมัคร จะถือว่าขาดคุณสมบัติและไม่มี สิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก)
6.2 บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
6.3 ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
6.4 หากเป็นชายต้องมีใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือ หนังสือแสดงการ ได้รับยกเว้นการเป็นทหาร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
6.5 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
6.6 หนังสือรับรองการปฏิบัติงาน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด
6.7 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (รูปถ่ายต้องใช้กระดาษโฟโต้เท่านั้น)

หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่าขาดคุณสมบัติตามประกาศรับสมัคร หรือทุจริตในการสอบ ให้สิ้นสุดสัญญาจ้างนับแต่วันที่ศูนย์บริการสู่ชุมชนมีคำสั่งให้พ้นสภาพโดยที่ศูนย์บริการสู่ชุมชน ไม่ต้องจ่ายเงินชดเชย
อนึ่ง ศูนย์บริการสู่ชุมชนจะดำเนินการตรวจสอบวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครของบุคคลผู้สอบได้ทุกรายเมื่อเข้าปฏิบัติงาน หากพบว่าเป็นวุฒิปลอม หรือ มีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครงาน จะถูกเลิกจ้างและดำเนินคดีตามกฎหมาย

รายละเอียดการสมัครงาน www.facebook.com.

ศูนย์บริการสู่ชุมชน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศูนย์บริการสู่ชุมชน ถ.อำมาตย์ ต.ในเมือง (เยื้องปรับอากาศเก่า)

chutima-kamjornpaisan
โพสต์โดย
Chutima Kamjornpaisan