พนักงานรับโทรศัพท์

พนักงานรับโทรศัพท์

พนักงานรับโทรศัพท์

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11,500 บาท / เดือน
  • ปิดรับสมัครแล้ว
พนักงานการแพทย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เปิดรับสมัครพนักงานการแพทย์ 5 อัตรา

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

5.เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบสูง

7. มีจิตใจรักในการบริการ (Service Mind)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2567 จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

โดยเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2567

 

กรุณายื่นใบสมัคร 2 วิธี ดังนี้

1) กรอกแบบฟอร์มใบสมัครตามเอกสารแนบท้าย มายัง สำนักงานการพยาบาล SMC ชั้น 17 อาคาร สว.1

โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ในวันและเวลาราชการ)

2) กรณีส่งใบสมัครออนไลน์ กรุณาส่ง PDF ไฟล์พร้อมหลักฐานการสมัคร มาที่ E-Mail: hattsi@kku.ac.th

 

ดาว์นโหลดใบสมัครได้ที่ลิงค์ https://cdn2.me-qr.com/pdf/23217961.pdf

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
smilejaebeer
โพสต์โดย
smilejaebeer