พนักงานการแพทย์

พนักงานการแพทย์

พนักงานการแพทย์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kodtha@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

พนักงานการแพทย์

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ (SMC) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัคร

– พนักงานการแพทย์ 2 อัตรา

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

3. มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

6. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

7. มีจิตใจรักในการบริการ (Service Mind) ทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึง 30 พฤศจิกายน 2566 ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ สว.1 ชั้น 1 อาคาร สว. 19 โรงพยาบาลศรีนครินทร์

2.สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail : kodtha@kku.ac.th  โดยสแกนเป็น PDF

จะโทรแจ้งวันสอบสัมภาษณ์ภายหลัง

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครงา ได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1wraUHBPlJFXtRhNQFWzgYKqYGAGphh3d/view?usp=drive_link

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล kodtha@kku.ac.th

ศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ  คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
smilejaebeer
โพสต์โดย
smilejaebeer