ครูปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ครูปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info@kvcb.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000 บาท / เดือน

ครูปฏิบัติการสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) เพศชาย หรือหญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราช
(๕) มีความประพฤติเรียบร้อย หากเคยผ่านการปฏิบัติงานมาก่อนให้นำใบรับรองการปฏิบัติงานและใบรับรองความประพฤติจากหัวหน้าหน่วยงานมาแสดงด้วย
๖) มีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ มีความประพฤติดี อุปนิสัยสุภาพ ซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษยสัมพันธ์ และมีประวัติส่วนตัวดี
(๗) มีจิตอาสา จิตใจเมตตา โอบอ้อมอารีต่อคนพิการ และมีทัศนคติที่ดีต่อคนพิการ
(๘) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติได้ และไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
(๙) สามารถนอนเวรกลางคืน ตลอดจนถึงวันรุ่งเช้าของวันใหม่
(๑๐) สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์ หรืออุทิศเวลาแก่ทางวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(๑) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ รักงานบริการ และสามารถสอนนักศึกษาได้
(๒) สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology) หรือ สาขาอื่นที่ใกล้เคียง จะต้องมีหนังสือที่ทางสถาบันรับรองคุณวุฒิ และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สำเร็จการศึกษา
(๓) ผู้สมัครที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๑) สำเนาคุณวุฒิ จำนวน ๑ ฉบับ
(๒) สำเนาแสดงผลการเรียนตามรายวิชา (Transcript Records) จำนวน ๑ ฉบับ
(๓) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ
(๔) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ
(๕) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ เป็นรูปที่ถ่ายครั้งเดียวกันมาแล้วไม่เกิน๖ เดือน ขนาด ๑.๕ นิ้ว จำนวน ๓ รูป
(๗) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือไม่มี ทั้งนี้อยู่ในดุลยพินิจของวิทยาลัย จำนวน ๑ ฉบับ
(๘) สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหารสำหรับเพศชาย (พร้อมฉบับจริง)
(๙) เอกสารอื่นๆ เช่น สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล อย่างละ ๑ ฉบับ ทั้งนี้ ในสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับด้วย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info@kvcb.ac.th

วิทยาลัยอาชีวศึกษาคนตาบอดขอนแก่น

192 หมู่ 6 บ้านไก่นา ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000