นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • - บาท / เดือน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1.   คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปถูกต้องตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น

ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2565

1.2  หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

1.3 ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้

1.4 ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง และถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง

ความถูกต้อง หากตรวจสอบภายหลังพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง อาจมีความผิดตามกฎหมาย

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา สถิติ

เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิจัยสังคมศาสตร์

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.2   มีความรู้ด้านการวางแผนงบประมาณ ด้านนโยบายและแผน เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ และการบริหารความเสี่ยงองค์กร

2.3   ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นแผนงานขององค์กร

2.4   มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office เช่น Word, Excel, Powerpoint, การประมวลผลทางสถิติ และมีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดทำฐานข้อมูลองค์กร ได้เป็นอย่างดี

2.5   มีความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานสมัยใหม่ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เรียนรู้และพัฒนาตนเอง

ได้ตลอดเวลา มีความตั้งใจ และทุ่มเทงานให้องค์กร

2.6   มีทักษะและความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

2.7   สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

2.8   มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานต่างๆ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และพ.ร.บ.

ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

2.9  มีความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์  จัดการข้อมูล และสรุปผลข้อมูลเพื่อใช้ใน

การบริหารจัดการขององค์กร

2.10  มีบุคลิกภาพและมีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบสูง

มีความสามารถในการประสานงานและติดตามงาน เพื่อให้สามารถบริหารงานให้เกิดผล

สัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด

2.11 หากมีประสบการณ์ทำงานด้านการวิเคราะห์นโยบายและแผน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 3.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ในวันและเวลาราชการ  ณ วิทยาลัยนานาชาติ ชั้น 2

อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ม. 16 อาคารเรียนรวมและพัฒนาทักษะพื้นฐาน ชั้น 2 ถ. มิตรภาพ

Samaporn Manmart
โพสต์โดย
Samaporn Manmart