พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

พนักงานบริการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wisunsaya@scphkk.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

พนักงานบริการ

อายุ : ไม่ต่ำกว่า 18 ปี

คุณวุฒิ : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายสายสามัญ หรือได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอื่นที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบเเละลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เงินเดือน : 9,000 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1.สนับสนุนการปฏิบัติงาน โดยร่วมกับทีมงานในการให้บริการต้อนรับ รับรองเเขก หรือผู้มาให้บริการ พร้อมให้บริการอาหารเเละเครื่องดื่มในการรับรองเเขก รวมถึงงานที่จำเป็นต้องใช้เเรงงานทั่วไป เพื่อให้ได้รับการดูเเลที่ถูกต้องเหมาะสม

2.ให้บริการด้านเผยเเพร่ ประชาสัมพันธ์ ในการต้อนรับเเละให้คำแนะนำชี้เเจงทั่ว ๆ ไป ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเป็นประโยชน์ต่อผู้มารับบริการ

3.งานทำความสะอาด และรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อความเป็นระเบียบเเละมีความพร้อมสำหรับการให้บริการ

4.จัดทำรายงานเกี่ยวกับการดำเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อประกอบการวางแผนในการปฏิบัติงาน

5.ร่วมพัฒนางานคุณภาพเกี่ยวกับงานด้านสาธารณสุข และระบบบริการสุขภาพเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

6.ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในเเละภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ เเละผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

7.ตอบปัญหา ชี้เเจง เเละให้คำแนะนำงานในความรับผิดชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

**รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก** >> https://shorturl.asia/ezP5t

สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ที่ห้องงานทรัพยากรบุคคล (ค่าธรรมเนียมการสมัคร 50 บาท)

ติดต่อ 043221770, 043222741 ต่อ 164

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล wisunsaya@scphkk.ac.th

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น