อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่รับสมัครและแนะแนวการศึกษา

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่ 182/12 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000

043-224119 ต่อ 204

รับสมัครตำแหน่ง อาจารย์ประจำ สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ไม่จำกัดเพศ

3. อายุ 25-40 ปี

4. รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา

5. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี

6. ต้องมีผลงานวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว ไม่ต่ำกว่า 5 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

·       รูปถ่าย ขนาด 1-2 นิ้ว 1 รูป

·       CV/ Resume

·       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

·       สำเนาทะเบียนบ้าน

·       สำเนาวุฒิการศึกษา

·       Transcript

·       สำเนาใบ สด.9 (เพศชาย)

·       หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้าหากมี)

สวัสดิการ

·       วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย

·       ปฏิบัติงาน 5 วันต่อสัปดาห์

·       ประกันสังคม

·       ประกันสุขภาพ

·       ประกันอุบัติเหตุ

·       กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 

หมายเหตุ สามารถกรอกใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 2 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น ที่อยู่ 182/12 หมู่ 4 ถ.ศรีจันทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น หากไม่สะดวกมาด้วยตนเองสามารถส่งเอกสารได้ที่  E-mail [email protected] ในวันและเวลาราชการ

โทร 043-224-119 ต่อ 204 (งานบุคคล)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น
Kanokphan Chaiyana
โพสต์โดย
Kanokphan Chaiyana