อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
อาจารย์ประจำ (สาขาวิชาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ)

คุณสมบัติผู้สมัคร ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาคุณวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิปริญญาเอก
สาขาภาษาจีนสื่อสารธุรกิจ / ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยคุณวุฒิการศึกษา
2. มีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถภาษาจีน (HSK : Hanyu Shuiping Kaoshi) ระดับ 6 ขึ้นไป
3. ไม่จำกัดเพศ
4. อายุไม่เกิน 50 ปี
5. รักในงานสอน มนุษยสัมพันธ์ดี เป็นผู้ให้คำปรึกษา ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีทัศนคติที่ดี
6. มีผลงานวิชาการหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว (พิจารณาเป็นพิเศษ)
บทความวิจัย
– ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, SCIE, SSCI, AHCI, JSTOR, Project Muse
– ไม่จำเป็นต้องเป็น TCI1 หรือ TCI2 ต้องมี Peer 3 คน และตีพิมพ์ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
– Proceedings ที่ตีพิมพ์ Full Paper ต้องร่วมกับสมาคมวิชาชีพ และจัดมาแล้ว 5 ปีขึ้นไป
บทความวิชาการ
– ERIC, MathsciNet, Pubmed, Scopus, SCIE, SSCI, AHCI, JSTOR, Project Muse
– ไม่จำเป็นต้องเป็น TCI1 หรือ TCI2 แต่ต้องมี Peer 3 คน และตีพิมพ์ต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี
– ไม่นับ Proceedings

( เปิดรับสมัครทั้งไทยและต่างชาติ )

สวัสดิการ
-วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
-ประกันสังคม
-ประกันสุขภาพ
-ประกันอุบัติเหตุ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล poonyarat.kl@spu.ac.th

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตขอนแก่น

ห้องทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 2 (ห้อง 1-206) มหาวิทยาลัยศรีปทุม

HR_SPUKK
โพสต์โดย
HR_SPUKK