ฝ่ายกฏหมาย 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายกฏหมาย 1 ตำแหน่ง

ฝ่ายกฏหมาย 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ฝ่ายกฏหมาย 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
เพศ  :  ชาย/หญิง
อายุ  :  28 ปีขึ้นไป
การศึกษา  :  ปริญญาตรี  สาขา นิติศาสตร์
ประสบการณ์  :  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1-3 ปี

หน้าที่หลัก
1. ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสารที่เกี่ยวกับนิติกรรม-สัญญาต่างๆของบริษัท
2. พิจารณาวินิจฉัยข้อกฎหมาย ตรวจร่างกฎหมายระเบียบข้อบังคับให้ถูกต้องกฎหมายแรงงาน
3. ดำเนินการจัดทำเอกสารทวงถาม/ไกล่เกลี่ยก่อนส่งฟ้อง
4. จัดเตรียม ประสานงานกับที่ปรึกษาด้านธุรกิจ เพื่อเตรียมข้อมูลเข้าตลาดหลักทรัพย์
5. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินการด้านนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางแพ่ง อาญา
และงานคดีอื่น ๆ ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของบริษัท
6. ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลการว่าจ้างบริษัทเอกชน ที่เป็นผู้รับจ้าง/ผู้ให้บริการเข้าดำเนินงานต่างๆให้แก่บริษัททุกส่วนงาน
7. สอบสวน สืบหาข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการกระทำผิดทางวินัยของพนักงาน เพื่อทำการลงโทษตามข้อบังคับบริษัทและดำเนินคดีตามกฏหมาย
8. ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับภารกิจทางด้านกฎหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง
1. มีความรู้ ทักษะ ในด้านกฎหมายธุรกิจ
2. เป็นผู้มีสามัญสำนึกที่ดี มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
3. มีจรรยาบรรณ รู้จักเคารพในสิทธิของคนอื่น
4. มีความละเอียดรอบคอบถี่ถ้วน
5. มีความสามารถและความถนัดในการใช้ภาษา ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
6. มีความสนใจใฝ่รู้ กล้าแสดงความคิดเห็น มีลักษณะความเป็นผู้นำมีบุคลิกภาพดี
7. มีความสำนึกทางสังคม และมีความรับผิดชอบในวิชาชีพของนักกฎหมาย
8. มีความรู้ความสามารถทางด้านงานเลขานุการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
วันทำงาน : วันจันทร์ – วันเสาร์
เวลาทำงาน : 08.30 – 17.30 น.
เงินเดือน : ตามโครงสร้างหรือตามตกลง
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ (โนนทัน จ.ขอนแก่น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบุคคล
โทร 043-228899 หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-Mail : [email protected]
และสามารถเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานใหญ่ ( เวลา 9.00 – 17.30 น. )

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล idhr@iddrives.co.th

บริษัท ไอดีไดรฟ์ จำกัด
HR
โพสต์โดย
ฝ่าย HR