(1.) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ (2.) ผู้จัดการงานรับ-ส่งผู้ป่วย (เวรเปล) (3.) ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและบริการทางการแพทย์ (4.) ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (5.) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (6.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ (7.) เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (8.) เจ้าหน้าที่ธุรการ

(1.) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ (2.) ผู้จัดการงานรับ-ส่งผู้ป่วย (เวรเปล) (3.) ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและบริการทางการแพทย์ (4.) ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (5.) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (6.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ (7.) เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (8.) เจ้าหน้าที่ธุรการ

(1.) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ (2.) ผู้จัดการงานรับ-ส่งผู้ป่วย (เวรเปล) (3.) ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและบริการทางการแพทย์ (4.) ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (5.) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (6.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ (7.) เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (8.) เจ้าหน้าที่ธุรการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

(1.) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์ (2.) ผู้จัดการงานรับ-ส่งผู้ป่วย (เวรเปล) (3.) ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและบริการทางการแพทย์ (4.) ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ (5.) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์ (6.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์ (7.) เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (8.) เจ้าหน้าที่ธุรการ

คุณสมบัติตามตำแหน่งงาน

(1.) ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมชีวการแพทย์

– ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องมือแพทย์ฯ

– บริหารงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน (HA, JCI, ISO)

– กำกับติดตามและวางแผนให้งานได้ตามเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน Financial, Customer, Internal Process and learning and growth และบริหารให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ (Better, Faster, Cheaper)

(2.) ผู้จัดการงานรับ-ส่งผู้ป่วย (เวรเปล)

– ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– บริหารจัดการรับส่งผู้ป่วยในโรงพยาบาล

(3.) ผู้จัดการฝ่ายขนส่งและบริการทางการแพทย์

– ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– บริหารจัดการงานขนส่งภายในโรงพยาบาล

(4.) ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

– ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– บุคลิกภาพดี, มีจิตบริการและมนุษย์สมพันธ์ดี

– สื่อสารได้ดีทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

(5.) หัวหน้างานวิศวกรรมชีวการแพทย์

– ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องมือแพทย์ฯ

– บริหารงานเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้ได้ตามมาตรฐาน HA, JCI, ISO, วางแผนและกำกับติดตามงานบำรุงรักษา สอบเทียบและซ่อมเครื่องมือแพทย์

(6.) เจ้าหน้าที่วิศวกรรมชีวการแพทย์

– ป.ตรี ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า, เครื่องกล, เครื่องมือแพทย์ฯ

– บำรุงรักษาและซ่อมเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาล

(7.) เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน

– ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชีและการเงิน และสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้อย่างดี

– สามารถใช้งานโปรแกรม Excel กับข้อมูลปริมาณมากได้เป็นอย่างดี

– มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้น / มีทักษะการติดต่อประสานงาน

(8.) เจ้าหน้าที่ธุรการ

– ปวส.-ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการ และสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถใช้งานโปรแกรม Excel กับข้อมูลปริมาณมากได้เป็นอย่างดี

– มีความละเอียดรอบคอบ / กระตือรือร้น

– มีทักษะการติดต่อประสานงาน / การสื่อสารที่ดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล medfahrkku@gmail.com

บริษัท เมดิคอลฟาซิลิตี้แมเนจเม้นท์ จำกัด

301/74 ม.14 ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

7iiK
โพสต์โดย
7iiK