การตลาด (Sale)

การตลาด (Sale)

การตลาด (Sale)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่นเงินเดือน -ตามโครงสร้างบริษัท
เวลาปฏิบัติงาน : 6 วัน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ 09.00 – 16.00 น.
คุณสมบัติ
– ชาย / หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– จบการศึกษาระดับป.ตรี สาขาการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
– มีความสามารถใช้ Social Media ได้ดี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– ขยัน อดทน สามารถท างานภายใต้แรงกดดันได้
– มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
รายละเอียดงาน
– สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ในสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า
– ทำหน้าที่ขยายตลาดและกลุ่มเป้าหมาย พร้อมจัดเก็บฐานข้อมูลของลูกค้า
– ดูแลงานในส่วนการตลาดออนไลน์ Social Media : Facebook,Instagram line@ และอื่นๆ
– ดูแลการประชาสัมพันธ์สื่อทางด้านออฟไลน์
– PR Marketing Communication and Event
– ติดตามผลการลงสื่อโฆษณา
– ประสานงานกับ หน่วยงานภายนอกและภายใน
-วางแผนและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงและพัฒนาสินค้า
ในด้านต่างๆ
-จัดทำเอกสารส่งเป็นรายงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล thanwarat984@gmail.com

บริษัท เบสท์โปร กรีนพาวเวอร์ จำกัด

( ข้าง บขส.3 ) 104/1 หมู่12 ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

GoogleUser364
โพสต์โดย
GoogleUser364