เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

เจ้าหน้าที่บัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkcrice@gmail.com

ช่างไฟฟ้า , ช่างอิเล็กทรอนิกส์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

-จัดทำใบเสร็จส่งให้ลูกค้าเมือได้รับชำระเงิน

-ตัดจ่ายชำระเจ้าหนี้

-บันทึกเจ้าหนี้การค้า

-บันทึกบัญชีลูกหนี้ลูกค้าในและต่างประเทศ (ภาษี) และบันทึกยอดชำระยอดคงเหลือ

-จัดทำ ภงด3 ,53  ประจำเดือน

คุณสมบัติ

-เพศ ทุกเพศ

-ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี สาขาบัญชี

-ประสบการณ์ :  2 – 10 ปี

-มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Express

-มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

-มีความรับผิดชอบต่องานอย่่างซื่อตรง

สวัสดิการอื่นๆ  

-เงินพิเศษประจำปีตามผลประกอบการของบริษํัท

-การปรับเงินเดือนประจำปี

-กองทุนประกันสังคม

-วันหยุดประจำปี

-วันหยุดตามประเพณี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkcrice@gmail.com

บริษัท เค.ซี.รุ่งเรืองการเกษตร จำกัด

163 หมู่ 4 ถ.ขอนแก่น-กาฬสินธุ์ ต.บึงเนียม อ.เมือง จ.ขอนแก่น40000

hr-kcrice
โพสต์โดย
HR KCRice