Software Tester

Software Tester

Software Tester

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล palintorn.so@inet.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

Loading

Software Tester

ตำแหน่ง Software Tester

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ทํางานร่วมมือกับทีม PM, SA, UX/ UI, และ Dev เพื่อคัดกรอกความต้องการของระบบ
– วางแผน และ เลือกรูปแบบการทดสอบที่เหมาะสมกับเนื้องาน และ เวลาที่ได้รับมอบหมาย
– ออกแบบ Test Scenario/ Case ให้ครอบคลุม ระบบที่ได้รับมอบหมาย
– ดําเนินการตาม Test Scenario/ Case ทีออกแบบไว้ และรายงานผลการทดสอบ
– ค้นหาจุดผิดพลาดของระบบ และรายงาน หรือเสนอแนะให้ปรับแก้ผ่าน PM, SA หรือ UX/ UI
– ทดสอบการทํางานของเส้น API เพื่อหาช่องโหว่ของแต่ละเส้น พร้อมเสนอวิธีแก้ไข (API Test)
– ทดสอบการใช้ทรัพยากรณ์ของเครื่อง Server ว่าสามารถรองรับการเข้าถึงไดเ้ท่าไหร่ (Load Test) – ออกแบบ Automated Test เพื่อรองรับการทดสอบระยะยาว

ทักษะที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะการสื่อสารระดับดี สามารถถ่ายทอดข้อมูลผ่านคําพูด และ ตัวอักษรได้อย่างชัดเจน
– มีทักษะการใช้งาน Google Sheet, Jira Software หรือ Project Management Tools อื่น ๆ
– มีความต้องการ หรือ ความพร้อมที่จะเรียนรู้ใหม่ ๆ ตลอดเวลา (Growth mindset)
– มีความเข้าใจด้านเกี่ยวกับ Software Testing
– มีประสบการณ์การทํางานในด้านการออกแบบ Software
– มีประสบการณ์การใช้งาน Automation Testing Tools เช่น Cypress, Robot Framework หรือ Tools อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เทคโนโลยีที่ใช้
– Cypress.io, Selenium Robot Framework, Jmeter, Google Sheet, Jira Software

 

คุณสมบัติประจําตําแหน่ง

วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์ สาขา คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ : 0 – 2 ปี

สนใจสมัครงานสามารถส่ง resume มาได้ที่ 
Ms. Palintorn Sombatmak | NOON 
Human  Resource Officer ( KhonKaen Branch )
Mobile : 065  512  4590
Email :  palintorn.so@inet.co.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล palintorn.so@inet.co.th

บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน) สาขาขอนแก่น

362 หมู่ที่ 14 อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

noon-palintorn
โพสต์โดย
Noon Palintorn