ผู้ช่วยหัวหน้างาน(ฝ่ายเร่งรัดหนี้),ที่ปรึกษาหนี้(ภาคสนาม)

ผู้ช่วยหัวหน้างาน(ฝ่ายเร่งรัดหนี้),ที่ปรึกษาหนี้(ภาคสนาม)

ผู้ช่วยหัวหน้างาน(ฝ่ายเร่งรัดหนี้),ที่ปรึกษาหนี้(ภาคสนาม)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin.khonkaen@sornphisut.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล

ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้างาน(ฝ่ายเร่งรัดหนี้)
ลักษณะงาน
1. ดูแล ควบคุมและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สินให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ และข้อบังคับต่างๆ
2. กำกับการทำงานของทีมงาน วิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ไขปัญหาของทีมได้
3. ให้คำปรีกษา สอนงาน และให้คำแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชา
4. จัดทำสรุปรายงานยอดจัดเก็บของทีม เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
2. จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4. ไม่ติดเครดิตบูโร และไม่มีประวัติอาชญากร
5. มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มีภาวะผู้นำสูง แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี – Microsoft Offices
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับคนในองค์กร-นอกองค์กรได้ทุกระดับ
8. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ งานใหม่ๆ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี และมีความรับผิดชอบสูง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาหนี้(ภาคสนาม)
ลักษณะงาน
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดค้างชำระและให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่
2. ติดตามทวงถาม เจรจาประนอมหนี้ กับลูกค้าเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับบริษัทต่อไป
3. ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถามและ แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับการชำระให้แก่ลูกค้า
4. สำรวจบ้านลูกค้าและนัดรับรถยนต์

คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี
2. ไม่ติดเครดิตบูโร และไม่มีประวัติอาชญากรรม
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์
4. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin.khonkaen@sornphisut.co.th

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด (สาขาที่2)

661/2-3 หมู่ 15 ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Sitanan Phaosrida
โพสต์โดย
Sitanan Phaosrida