ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 0 บาท / ปี

Loading

โฟร์แมน (สาขาขอนแก่น)

รายละเอียดงาน

1.ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การตลาด ที่สำนักงานใหญ่กำหนด เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

2.วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของหน่วยงาน

3.พิจารณาแนวทางการแก้ไขเมื่อผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย และนำเสนอกรรมการผู้จัดการ

4.ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎระเบียบการทำงานขององค์กร

5.ควบคุมการใช้ทรัพยากรภายในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.ดำเนินการเบื้องต้นเมื่อมีข้อร้องเรียนจากลุกค้า

7.สรุปข้อมูลเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ความพึงพอใจลูกค้า นำเสนอกรรมการผู้จัดการ

8.อนุมัติกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ยอดประมาณราคา ใบเสนอราคาและเงื่อนไขการต่อรองราคาจากลูกค้า

9.ตรวจสอบและพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของสัญญาและเอกสารประกอบสัญญา

10.อบรม/สอนพนักงานใหม่ หรือพนักงานที่มีการมอบหมายหน้าที่ใหม่

11.ประเมินผลความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถในการปฏิบัติงานภายหลังการสอนงาน

12.ประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปและนำเสนอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรภายในฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร

-มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี

-มีความเป็นผู้นำและมีความคิดสร้างสรรค์

-มีความสามารถในการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีทักษะการเจราต่อรอง

จำนวนที่รับ       1  อัตรา

เงินเดือน/ค่าตอบแทน      20,000 – 25,000 บาท

เพศ    ชาย

อายุ    30 – 45 ปี

ลักษณะงาน      งานประจำ

สวัสดิการ      ประกันสังคม,โบนัส,ค่าล่วงเวลา,ชุดพนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล satapon_construction@hotmail.com

บริษัท สถาพร คอนสตรัคชั่นเชียงใหม่ จำกัด (สาขาขอนแก่น)

อาคารสำนักงาน 769/11-12 หมู่ 2 ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

STP061
โพสต์โดย
STP061