พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

คลังสินค้า/จัดส่ง

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

3.มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมในใจ รับผิดชอบ อดทน

5.มีความละเอียดรอบคอบ มีความใฝ่รู้ และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ลักษณะงาน

– บันทึกข้อมูลและจัดทำเอกสารทางบัญชี

·       บันทึกรับสินค้าเข้าประจําวันและเอกสารเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายประจําวันต่าง ๆ

·       จัดทํารอบการจ่ายชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้

·       จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย เช่น ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี

– ตรวจความถูกต้องและครบถ้วนของเอกสารประกอบการบันทึกรายการตั้งหนี้

– ติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี พร้อมรวบรวม จัดเก็บเอกสารหลักฐานการจ่ายเป็นระเบียบเรียบร้อย ง่ายต่อการค้นหา

– ตรวจรายงานและยื่นแบบแสดงรายการภาษี (ภ.ง.ด.3, 53 และ ภ.พ.30, 36)

– จัดทำรายการกระทบยอดบัญชีประจำเดือน

– จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน, ต่อประกันต่างๆ

– จัดทำรายงาน /สรุปข้อมูล ทางบัญชีตามระยะเวลาที่กำหนด

– ดำเนินการในส่วนของบัญชีและประสานงานต่างๆ

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ศูนย์รวมสารเคมี เครื่องแก้ว อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหร

UNION SCIENCE TRADING
โพสต์โดย
UNION SCIENCE TRADING