พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

คลังสินค้า/จัดส่ง

คุณสมบัติ

 

1.วุฒิการศึกษา ปวส.หรือ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี

2.ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานเป็น

3.มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ลำดับงานเป็นระบบและจัดการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.มีความละเอียดรอบคอบและสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

5.เป็นนักสื่อสารที่ดี กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว

6.มีความรับผิดชอบ ควบคุม ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการทวงถามหนี้ในเชิงรุก

7.มีความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมในใจ รับผิดชอบ อดทน

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทำเอกสารด้านการขาย เช่น ใบวางบิล, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี เป็นต้น

2.บันทึกรายการรับชำระหนี้ พร้อมจัดส่งใบเสร็จ

3. ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของยอดขายและรับส่งเงินประจำวัน

4. ตรวจรายงานภาษีขาย (ภพ.30)

5. จัดทำรายงานการติดตามลูกหนี้ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

6. จัดทำรายงานการติดตามหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย

7. ตรวจสอบความถูกต้องของรายการกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง เช่น เงินสด, Bank Statement

8. จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เป็นระเบียบ ถูกต้อง ครบถ้วน

9. ดำเนินการในส่วนของบัญชี ประสานงานต่างๆ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrofficer.unst@gmail.com

บริษัท ยูเนี่ยน ซายน์ เทรดดิ้ง จำกัด

ศูนย์รวมสารเคมี เครื่องแก้ว อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหร

UNION SCIENCE TRADING
โพสต์โดย
UNION SCIENCE TRADING