เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / เดือน

Loading

พนักงานขาย

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการ ดำเนินงานของบริษัท
2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ
3. มีส่วนร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
4. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม
5. มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ขาย เพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณภาพ
6. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า
7. ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานงานกับตัวแทนจัดการขนส่ง รวมทั้งติดต่อกับผู้ใช้ วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบและเอกสารการจัดซื้อ
8. จัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้าต่อผู้บังคับบัญชา
9. เก็บรักษาและปรับปรุงรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน
10.เก็บเอกสารการรับมอบหมาย และเอกสารการจัดซื้อเป็นชุด เพื่อทำบัญชีเจ้าหนี้ ใบอนุมัติจ่ายนำส่งผู้จัดการ ไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
11.ทำรายการภาษีซื้อ โดยแยกเป็นวัตถุดิบถังน้ำ พีอี วัสดุสิ้นเปลืองจากการผลิต และนำส่งผู้จัดการไม่เกินวันที่ 10 ของเดือนถัดไป
12.ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติที่ต้องกา
อายุ 28 – 40 ปี
การศึกษา : ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี

เงินเดือน/ค่าตอบแทน
ตามโครงสร้างบริษัทฯ

สนใจติดต่อ : ฝ่ายบุคคล
บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด (ติด ปตท.บ้านสำราญ)
192 ม.1 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000
โทร.043-393575-7, 090-0290624 Email : martech.ps@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล martech.ps@gmail.com

บริษัท มาร์เท็ค โปรดักส์ จำกัด

ออกแบบ ผลิต และจำหน่ายถังบรรจุน้ำถังบำบัดน้ำเสีย(ไฟเบอร์กลาส,PE)