Guest Service Agent (พนักงานต้อนรับ)

Guest Service Agent (พนักงานต้อนรับ)

Guest Service Agent (พนักงานต้อนรับ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล dd60da42cbbfcae2487e9a60da1d2af7@example.com


Cost Controller

ลักษณะงาน

1. เข้าใจและรู้จักประเภทของห้องพัก บริการต่าง ๆ รวมถึงราคา และเวลาที่เปิดให้บริการโดยให้ข้อมูลเหล่านี้แก่แขกอย่างถูกต้อง และแม่นยำ
2. ให้ความระมัดระวังในสถานการณ์ห้องพักในแต่ละวัน รวมถึงการจัดห้องพักให้แขกแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง
3. เข้าใจ และรู้จักวิธีการปฏิบัติการรับแขก Group ที่เข้าพักในแต่ละวัน
4. ตรวจสอบการจัดห้องพักของแขกในแต่ละวัน และแน่ใจว่าห้องเหล่านั้น พร้อมสำหรับแขกที่จะเข้าพัก รวมถึง
5. ในกรณีการรับจองห้องพักโดย Fax, E-mail ให้ตรวจนับเอกสารทั้งหมดว่าได้รับมาครบทุกใบหรือไม่ บันทึกวัน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิเช่น ห้องไม่สูบบุหรี่ เตียงเสริม ผลไม้ ดอกไม้ เป็นต้น
6. ประสานงานระหว่างรอบกับเพื่อนพนักงานในเรื่องของแขกที่เข้าพักในแต่ละวัน งานฟังก์ชั่น และกิจกรรมที่เกิด ขึ้นในแต่ละวัน
7. ดูแลอย่างใกล้ชิดในการลงทะเบียนของแขกผู้เข้าพัก พร้อมกับยืนยันจำนวนวันที่เข้าพัก ราคา ประเภทของห้อง จำนวนผู้เข้าพัก รวมรายละเอียดอื่น ๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้
8 .จัดเตรียมบัตรอาหารเช้า ใบลงทะเบียน บัตรเครื่องดื่มต้อนรับ พร้อมทั้งตรวจสอบจำนวนให้เพียงพอกับระยะเวลาที่แขกเข้าพัก โดยให้พร้อมเสร็จก่อนที่แขกจะมาถึง
9. ให้ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานในแผนก เช่น ฝ่ายสำรองห้องพัก ฝ่ายยกสัมภาระ พนักงานรับโทรศัพท์ และ พนักงานอาคันตุกะสัมพันธ์ เพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี
10.ให้ความร่วมมือกับแผนกต่าง ๆ เช่น แผนกแม่บ้าน แผนกอาหารและเครื่องดื่ม แผนกรักษาความปลอดภัย รวมถึงแผนกซ่อมบำรุง
11. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อย บริเวณเคาร์เตอร์ อยู่เสมอ
12. สวมใส่เครื่องแบบพนักงาน ตามที่โรงแรมจัดไว้ให้โดยดูแลความสะอาด ของเครื่องแบบ ป้ายชื่อ รองเท้า ทรงผมโดยเฉพาะสุขอนามัยส่วนบุคคลให้ดูดีอยู่เสมอ
13. สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยสม่ำเสมอ
14. ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ หากมีการได้รับมอบหมายจากหัวหน้า รวมทั้งผู้บริหารระดับสูงบริษัท หรือ Agent
15. ทำการตรวจสอบรายชื่อแขกที่จะมาเข้าพัก รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ เช่น ชื่อ นามสกุล วันที่ในการเข้าพัก-ออกราคาห้องพัก Flight Detail เงื่อนไขการชำระเงิน และรายละเอียดต่าง ๆว่าถูกต้องครบถ้วนหรื่อไม่
17. ในกรณีแขกกรุ๊ป ให้ทำการตรวจสอบรายชื่อ จำนวนผู้เข้าพัก กับจำนวนที่ทำการจองมา รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ( ตามรายละเอียดในข้อ 9.) ว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
18. ให้ความร่วมมือ และประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ
19. ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมฝึกอบรมที่ทางแผนก หรือโรงแรมได้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานให้ดียิ่งขึ้น
20. ปฏิบัติงานเต็มความสามารถหากมีการได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล dd60da42cbbfcae2487e9a60da1d2af7@example.com

บริษัท ธนาทิพย์ 456 จำกัด

โรงแรมโมโค ,ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ตั้งอยู่ที่ยูดีทาวน์อุดรธานี

HR Hotel Moco
โพสต์โดย
HR Hotel Moco