ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,ช่างควบคุมงาน,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),แม่บ้านสำนักงาน

คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี หากเป็นผู้ทำบัญชีรับอนุญาตของสภาวิชาชีพบัญชีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3.มีประสบการณ์ในระดับสายงานบริหารงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี หากเป็นธุรกิจประเภทรับเหมาก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความรู้เกี่ยวกับระบบงานบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีเป็นอย่างดี
5.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Express และโปรแกรมทางบัญชีอื่นๆ
6.มีความรู้ความชำนาญในการโปรแกรม Ms-Office
7.มีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจอย่างเป็นลำดับขั้นตอน สามารถทำงานเป็นทีมและมีความเป็นผู้นำ

รายละเอียดงาน
1.ปิดงบประจำปี
2.วางแผนบัญชี วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา
3.บริหารจัดการควบคุมกระบวนการทางการเงินและบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
4.จัดทำรายงานทางการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งปิดบัญชีได้อย่างถูกต้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร
5.สามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
6.จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน เพื่อนำเสนอโอกาส และความเป็นไปได้
7.ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น
8.รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีศักยภาพ และได้ตามกำหนด
9.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด
hr.thapratractor
โพสต์โดย
hr.thapratractor