ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ประมูลงาน,เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),วิศวกรสำนักงาน (OE),ช่างควบคุมงาน,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,พนักงานขับรถออฟฟิศ,แม่บ้านสำนักงาน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ประมูลงาน,เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),วิศวกรสำนักงาน (OE),ช่างควบคุมงาน,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,พนักงานขับรถออฟฟิศ,แม่บ้านสำนักงาน

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล,เจ้าหน้าที่ประมูลงาน,เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),วิศวกรสำนักงาน (OE),ช่างควบคุมงาน,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,พนักงานขับรถออฟฟิศ,แม่บ้านสำนักงาน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัทฯ บาท / ปี
เลขานุการผู้บริหาร,วิศวกรสนาม (โยธา),เจ้าหน้าที่จัดซื้อ,ช่างควบคุมงาน,พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร),แม่บ้านสำนักงาน

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
– เพศชาย / หญิง อายุ 30ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และงานบุคคลอื่นๆ
– มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ ด้านงานบุคคลไม่น้อยกว่า 5ปี
หน้าที่รับผิดชอบ
– บริหารอัตรากำลังคน
– การดำเนินการด้านการสรรหา/จัดจ้าง
– จัดทำค่าแรงพนักงานและผลตอบแทนต่างๆ
– การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานและโยกย้าย
– จัดทำแผนและเขียนโครงการฝึกอบรมสัมมนาประจำปี
– ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
– การจัดอบรมภายในบริษัทฯและประเมินผล
– ควบคุมดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
– นำเสนอการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน
– แผนการตรวจสุขภาพประจำปี
– งานด้านประกันสังคม
– การสร้างบรรยากาศในการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
– งานแรงงานสัมพันธ์
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประมูลงาน
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี.ทุกสาขา
– ใช้โปรแกรม Photoshop ได้
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่รับผิดชอบ
– เปิดประกาศงานจัดซื้อจัดจ้าง
– จัดทำหนังสือเอกสารยืนยันราคา
– จัดทำเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับหนังสือราชการ
– จัดทำตั้งเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ
– จัดทำรายงานต่างๆ
– ติดตามการประชุม/จดบันทึกการประชุมประจำวัน
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : เลขานุการผู้บริหาร
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ , มีทักษะในการสื่อสาร ปฏิสัมพันธ์ และประสานงาน
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ , มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
– สามารถดินทางต่างจังหวัดได้ , มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่รับผิดชอบ
– ดูแลอำนวยความสะดวกในการต้อนรับผู้บริหาร ผู้ที่มาติดต่อทั้งจากภายในและภายนอก
– จัดตาราง เตรียมความพร้อมในการประชุม รวมทั้งนัดหมายและประสานงานกับฝ่าย/งาน/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
– วางแผนจัดระบบงาน ดูแลเรื่องการนัดหมายของผู้บริหาร รวบรวมและจัดทำหัวข้อวาระการประชุม บันทึกการประชุม
– ติดตามงาน และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และนอกบริษัทให้เป็นไปตามกำหนด
– ดูแลเรื่องการเดินทางของผู้บริหาร จองตั๋วเดินทาง จองที่พัก นัดหมายคนขับรถ และจัดเตรียมเอกสารให้ผู้บริหารก่อนการเดินทาง
– จัดทำตั้งเบิกค่าใช้จ่าย
– จัดทำรายงานต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม (โยธา)
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.)
– ยินดีรับเด็กจบใหม่
หน้าที่รับผิดชอบ
– กำกับ ดูแล และรับผิดชอบงานวิศวกรสนาม
– ทำแผนงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลกับ Master Plan
– รายงานความคืบหน้าในเชิงวิศวกรรม
– ดูแลงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
– ควบคุมคุณภาพงานร่วมกับ OE
– ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรม
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : วิศวกรสำนักงาน
– วุฒิการศึกษา ป.ตรีสาขาวิศวกรรมโยธา  เครื่องกล  หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.) พิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
– จัดทำแผนงานดำเนินการก่อสร้าง
– Confirm ปริมาณวัสดุใช้จริงตรงตาม PO
– ประสานงานฝ่ายจัดซื้อสั่งซื้อวัสดุ
– ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
– ตรวจสอบปริมาณวัสดุคงเหลือ ร่วมกับฝ่ายวิศวกรเครื่องกล
– ปฏิบัติงานและจัดทำ 5 ส.ของฝ่าย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ช่างควบคุมงาน
– วุฒิการศึกษา ปวช./ปวส.
– สาขาวิศวกรรมโยธา สำรวจ ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
– สามารถดินทางต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่รับผิดชอบ
-ควบคุมงานตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย
-ควบคุมช่าง โครงการที่ได้รับมอบหมาย ให้ได้งานตามมาตรฐานของทางบริษัทฯ
-ตรวจสอบ เช็ควัสดุหน้างาน รายงานผล
-วางแผนการดำเนินงานร่วมกับวิศวกร
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)
–  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
– วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่รับผิดชอบ
– ซ่อมบำรุงรักษา รถ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับงานซ่อมถนน
– งานไฟฟ้ารถยนต์ ระบบไฮดรอลิค เบรกลมช่วงล่าง งานเชื่อม
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการโปรแกรม Ms-Office
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่รับผิดชอบ
– ดำเนินการขอราคาสินค้า ในการจัดซื้อจัดจ้าง
– เปรียบเทียบราคาสินค้า
– การดำเนินการจัดซื้อจัดทำใบสั่งซื้อ (PO)
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– เสนอใบสั่งซื้อ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถออฟฟิศ
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
– เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
– สามารถดินทางต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่รับผิดชอบ
– ดูแล,ตรวจเช็ครถ/อุปกรณ์ในรถและนอกรถให้พร้อมใช้งาน
– นำส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ
– ขับพาเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : แม่บ้านสำนักงาน

– วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
– มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
– สามารถทำอาหารได้

หน้าที่รับผิดชอบ

– ทำความสะอาดปัดกวาดเช็ดถู เฟอร์นิเจอร์/เครื่องใช้สำนักงาน
– กวาดถูทำความสะอาดพื้นห้องทำงานพร้อมเก็บขยะ
– ทำความสะอาดสุขภัณฑ์ห้องน้ำ เติมสบู่ล้างมือ เติมกระดาษชำระ เก็บขยะห้องน้ำ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด
hr.thapratractor
โพสต์โดย
hr.thapratractor