วิศวกรสนาม (โยธา), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, โพร์แมน/เซอร์เวย์,พนักงานขับรถเกรด, พนังานขับรถบรรทุกน้ำ, พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)

วิศวกรสนาม (โยธา), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, โพร์แมน/เซอร์เวย์,พนักงานขับรถเกรด, พนังานขับรถบรรทุกน้ำ, พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)

วิศวกรสนาม (โยธา), เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), เจ้าหน้าที่จัดซื้อ, โพร์แมน/เซอร์เวย์,พนักงานขับรถเกรด, พนังานขับรถบรรทุกน้ำ, พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

พนักงานขับรถเกรด

ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม (โยธา)

– วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.)
– มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (ในการบริหารวางแผนและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่นงานก่อสร้างถนน, สะพาน, เป็นต้น)

หน้าที่รับผิดชอบ
– กำกับ ดูแล และรับผิดชอบงานวิศวกรสนาม
– ทำแผนงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลกับ Master Plan
– รายงานความคืบหน้าในเชิงวิศวกรรม
– ดูแลงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
– ควบคุมคุณภาพงานร่วมกับ OE
– ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรม
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

– วุฒิการศึกษา  ป.ตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า

หน้าที่รับผิดชอบ
– ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
– ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน
– วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ
– ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน
– แนะนำให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือ
– ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– เสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานที่เหมาะสมกับสถานประกอบกิจการ
– ตรวจสอบหาสาเหตุ และวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
– รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้าง
– ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ในการโปรแกรม Ms-Office
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ
– ดำเนินการขอราคาสินค้า ในการจัดซื้อจัดจ้าง
– เปรียบเทียบราคาสินค้า
– การดำเนินการจัดซื้อจัดทำใบสั่งซื้อ (PO)
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– เสนอใบสั่งซื้อ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ช่างสำรวจ(เซอร์เวย์)

วุฒิการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี สาขาช่างสำรวจ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ
1.สำรวจเส้นทาง/ระดับงานในหน่วยงานและลักษณะพื้นที่โดยรอบก่อนทำสัญญา
2.คัดลอกข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากแบบเพื่อเตรียมงาน
3.กำหนดรังวัดที่แน่นหนา และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง
4.จัดหาเส้นทางระหว่างชั้น และหลักฐานอ้างอิงสำหรับงานโครงสร้างทั้งหมดในหน่วยงาน และทำเครื่องหมายข้อมูลสำหรับงานสถาปัตย์ และงานที่ทำเสร็จแล้ว
5.จัดหาข้อมูลให้ผู้รับเหมาย่อย และผู้รับเหมาหลักตามข้อตกลงในสัญญา
6.จัดหาข้อมูลของภาพวาด, แบบตามที่สร้างจริง
7.ติดตามการเปลี่ยนแปลง หรือจุดหักเหของการทำงานชั่วคราว หรืองานถาวร
8.เก็บรักษาแฟ้มข้อมูลของหน่วยงาน เพื่อจะเตรียมข้อมูลในการสำรวจ
9. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถเกรด

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

 

ตำแหน่ง : พนักงานช่าง(ซ่อมเครื่องจักร)

คุณสมบัติ

–  เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป

– วุฒิ ปวช. ปวส. สาขาวิชาช่างยนต์ เครื่องกล ไฟฟ้า หรือที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ

– ซ่อมบำรุงรักษา รถ เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์เกี่ยวกับงานซ่อมถนน

– งานไฟฟ้ารถยนต์ ระบบไฮดรอลิค เบรกลมช่วงล่าง งานเชื่อม

– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260