วิศวกรสนาม (โยธา), ธุรการ, หัวหน้าแผนกบุคคล, แม่บ้าน, พนักงานขับรถออฟฟิศ, พนักงานขับรถสิบล้อพ่วง, พนักงานขับรถบดล้อเหล็ก/ล้อยาง, พนักงานขับรถเกรด, พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

วิศวกรสนาม (โยธา), ธุรการ, หัวหน้าแผนกบุคคล, แม่บ้าน, พนักงานขับรถออฟฟิศ, พนักงานขับรถสิบล้อพ่วง, พนักงานขับรถบดล้อเหล็ก/ล้อยาง, พนักงานขับรถเกรด, พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

วิศวกรสนาม (โยธา), ธุรการ, หัวหน้าแผนกบุคคล, แม่บ้าน, พนักงานขับรถออฟฟิศ, พนักงานขับรถสิบล้อพ่วง, พนักงานขับรถบดล้อเหล็ก/ล้อยาง, พนักงานขับรถเกรด, พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานขับรถเกรด

ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม (โยธา)

– วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.)
– มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (ในการบริหารวางแผนและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่นงานก่อสร้างถนน, สะพาน, เป็นต้น)

หน้าที่รับผิดชอบ
– กำกับ ดูแล และรับผิดชอบงานวิศวกรสนาม
– ทำแผนงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลกับ Master Plan
– รายงานความคืบหน้าในเชิงวิศวกรรม
– ดูแลงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
– ควบคุมคุณภาพงานร่วมกับ OE
– ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรม
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : ธุรการ
คุณสมบัติ
– เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ปวส.ขึ้นไป ทุกสาขา
– มีความรู้ในการโปรแกรม Ms-Office
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)

หน้าที่รับผิดชอบ
– จัดทำงานที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
– จัดทำรายงานต่างๆ
– รวบรวมจัดเก็บเอกสาร
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : หัวหน้าแผนกบุคคล
คุณสมบัติ

– เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาบริหารงานบุคคล บริหารธุรกิจ หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้เรื่องกฎหมายแรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และงานบุคคลอื่นๆ
– มีทัศนคติที่ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์งานบุคคลไม่น้อยกว่า 4 ปี

หน้าที่รับผิดชอบ

– การจัดทำเงินเดือน พนักงาน
– การบันทึกประวัติพนักงาน การเก็บบันทึกลายนิ้วมือ
– สวัสดิการพนักงาน
– งานประกันสังคม
– งานภาษีส่วนบุคคล
– จัดทำหนังสือ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย
– จัดทำหนังสือสัญญาจ้างทดลองงานและปรับประจำ
– การสรรหา / คัดเลือก
– ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : แม่บ้าน

– วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
– มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรง
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา

หน้าที่รับผิดชอบ

– งานทำความสะอาดออฟฟิศสำนักงาน
– ทำความสะอาดบริเวณภายในบริษัทฯ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถออฟฟิศ
คุณสมบัติ
– วุฒิการศึกษาไม่จำกัด
– เพศชาย  อายุ 23 ปีขึ้นไป
– มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
– สามารถดินทางต่างจังหวัดได้
– มีความขยัน อดทน ตรงต่อเวลา
– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
– มีประสบการณ์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
หน้าที่รับผิดชอบ
– ดูแล,ตรวจเช็ครถ/อุปกรณ์ในรถและนอกรถให้พร้อมใช้งาน
– นำส่งเอกสารให้กับหน่วยงานต่างๆ
– ขับพาเจ้าหน้าที่เดินทางไปยังหน่วยงานต่างๆ
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถสิบล้อ พ่วง

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 3 ขึ้นไป
– มีความขยัน อดทน
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบดล้อเหล็ก/ล้อยาง

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป
– มีความขยัน อดทน
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถเกรด

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2 ขึ้นไป
– มีความขยัน อดทน
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานต่างจังหวัดได้

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260