ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล,วิศวกรสนาม (โยธา),IT Support,พนักงานขับรถสิบล้อเดี่ยว/พ่วง/,พนักงานขับรถออฟฟิศ

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล,วิศวกรสนาม (โยธา),IT Support,พนักงานขับรถสิบล้อเดี่ยว/พ่วง/,พนักงานขับรถออฟฟิศ

ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล,วิศวกรสนาม (โยธา),IT Support,พนักงานขับรถสิบล้อเดี่ยว/พ่วง/,พนักงานขับรถออฟฟิศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)

ตำแหน่ง : ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ
– เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ
– บริหารอัตรากำลังคน
– การดำเนินการด้านการสรรหา/จัดจ้าง
– จัดทำค่าแรงพนักงานและผลตอบแทนต่างๆ
– การปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานและโยกย้าย
– จัดทำแผนและเขียนโครงการฝึกอบรมสัมมนาประจำปี
– ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่
– การจัดอบรมภายในบริษัทฯและประเมินผล
– ควบคุมดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯอย่างเคร่งครัด
– นำเสนอการจัดสวัสดิการให้กับพนักงาน
– แผนการตรวจสุขภาพประจำปี
– งานด้านประกันสังคม
– การสร้างบรรยากาศในการทำงานและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน
– งานแรงงานสัมพันธ์
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : วิศวกรสนาม (โยธา)
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ใบก.ว.)
– มีประสบการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2 ปี  (ในการบริหารวางแผนและก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ เช่นงานก่อสร้างถนน, สะพาน, เป็นต้น)

หน้าที่รับผิดชอบ
– กำกับ ดูแล และรับผิดชอบงานวิศวกรสนาม
– ทำแผนงานโดยเปรียบเทียบข้อมูลกับ Master Plan
– รายงานความคืบหน้าในเชิงวิศวกรรม
– ดูแลงานด้านความปลอดภัยต่างๆ
– ควบคุมคุณภาพงานร่วมกับ OE
– ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรม
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : IT Support
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี  สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีความรู้ด้าน IT Support, Network System, Database, Website, CCTV, PABX, File-Sever, Backup, Antivirus

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอิเลคทรอนิกส์ หรือวัสดุ ทางด้านเทคโนโลยี
– อัปเดทเปลี่ยนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้อยู่ในเวอร์ชั่นปัจจุบัน เพื่อใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ
– ดูแลเครื่องมือทางด้านเทคนิคต่างๆให้สมบูรณ์และพร้อมใช้งาน
– ดูแลระบบ Network,Sever,Mail
– จัดทำและบำรุงรักษา Hardware และ Software
– ให้คำปรึกษา กับผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาและแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถสิบล้อเดี่ยว/พ่วง
– เพศชาย  อายุ 25 ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
– มีใบอนุญาตขับรถประเภทที่ 2
– มีความขยัน อดทน

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถออฟฟิศ
1. เพศชาย
2. อายุ 22 ปีขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด
4. มีใบอนุญาตขับรถ
5. มีความขยัน อดทน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.thapratractor@gmail.com

บริษัท ท่าพระแทรคเตอร์และก่อสร้าง จำกัด

ที่อยู่ 442 หมู่10 ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40260