ที่ปรึกษาการผลิต / การตลาด

ที่ปรึกษาการผลิต / การตลาด

ที่ปรึกษาการผลิต / การตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tjaras@gmail.com


ที่ปรึกษาการผลิต / การตลาด

บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เราเห็นปัญหาของผู้ประกอบการในภาคอีสานที่มีปัญหาแตกต่างจากภูมิภาคอื่น ทำให้เรามุ่งพัฒนาระบบ เพื่อช่วยผู้ประกอบการชาวอีสานให้ก้าวหน้า อย่างยั่งยืน ต้องการที่ปรึกษามาร่วมภารกิจการพัฒนาธุรกิจภาคอีสานให้ก้าวหน้าร่วมกัน  โดยเรามีสำนักงานที่อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคอีสาน(ขอนแก่น) และมีความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน

คุณสมบัติ

– การศึกษา วิศวกรรมอุตสาหการ หรือเทียบเท่า  มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี
หรือ MBA (การตลาด)

– เชี่ยวชาญการบริหารการผลิต การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน และ การใช้เครื่องมือการจัดการ เช่น Lean 6 Sigma, TPM, TPS, หรือ อื่นๆ / เชี่ยวชาญการวางแผนการตลาดเพื่อ SMEs
– มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำ หรือ มีประสบการณ์ในการพัฒนางานอย่างเป็นรูปธรรม

ความรับผิดชอบ
-.ให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัทลูกค้า ตามเป้าหมายในการพัฒนา

– ประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่าเสมอ

– จัดทำเอกสารการทำงาน

สวัสดิการ

– การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงานอย่างสม่าเสมอ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tjaras@gmail.com

บริษัท ทีสแควร์ คอนซัลติ้ง จำกัด
jaras-patoomnakul
โพสต์โดย
Jaras Patoomnakul