ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Operation

ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Operation

ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Operation

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้จัดการ และผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่าย Operation

คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ   28 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)

2. ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา

3. ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4. มีประสบการณ์ในการทำงานในโรงงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

5. มีความรู้ในการใช้โปรแกรม  Microsoft Office เป็นอย่างดี

6. มีทักษะในด้านการใช้ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ทั้ง พูด อ่าน และเขียน

7. ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงานเพราะทุจริตต่อหน้าที่

8. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พัก  สามารถทำงานล่วงเวลาได้

9. ขับรถยนต์ได้พร้อมทั้งมีใบขับขี่

10. สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

 

ลักษณะงาน   

1. ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO 9001/2015

2. ควบคุม กระบวนการผลิต และควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า

3. ตรวจสอบรายงานการเข้ารับเข้า อบ กะเทาะ บรรจุ และการขนส่งสินค้า ของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

4.  แก้ไขปัญหา  หาสาเหตุ และหาวิธีป้องกันเมื่อพบข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต และตัวผลิตภัณฑ์ หรือมีข้อร้องเรียนจากลูกค้า

5. ดูแล ควบคุมเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพจากการทำงานของพนักงาน

6. วางแผน และจัดสรรกำลังคน พร้อมจัดทำงบประมาณ และสรุปค่าใช้จ่ายของบริษัท

7. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งบริษัทฯลูกค้า  หน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ

8. ประสานงาน ดูแล และควบคุมงานซ่อมแซมพื้นที่ของบริษัท(ทุกส่วนงาน) และส่วนพื้นที่เช่าของลูกค้า  ตามการร้องขอ และตามข้อตกลง

9. ประสานงาน ดูแล และควบคุมงานก่อสร้างของบริษัท (เมื่อมีการก่อสร้าง หรือต่อเติมอาคาร)

10. วางแผน และควบคุมการทำงานในกระบวนการรับและบรรจุเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็ก

11. ทบทวนเอกสาร ISO  9001 / 2015 ร่วมกับทีมงานทุกปี

12. รวมรวบ สรุป และวิเคราะห์ รายงานของพนักงาน / กำหนด สรุป และวิเคราะห์ KPI ของพนักงาน

 

สวัสดิการ

1. ประกันสังคม

2. โบนัสประจำปี

3. สวัสดิการเงินยืมพนักงาน

4. เงินช่วยเหลืองานบวช

5. เงินช่วยงานแต่ง

6. เงินรับขวัญคลอดบุตร

7. เสื้อฟอร์มบริษัทฯ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.co

บริษัท คอร์นยูโคเปีย จำกัด

ทำงานที่ 310 , 310/4 หมู่3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000