stock Seed & Germination Control

stock Seed & Germination Control

stock Seed & Germination Control

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.com


หัวหน้างานบัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ

1.        เพศชาย – หญิง  อายุ  23 ปีขึ้นไป (นับจากวันที่สมัคร)

2.        ปริญญาตรี  สาขาพืชไร่ ,พืชสวน ,เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.        เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว  หรือได้รับการยกเว้น

4.        สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office , Internet ได้

5.        มีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

6.        มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งาน มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน  ละเอียดรอบครอบ

7.        สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบขับขี่

8.        ทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้  ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้   มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

9.        มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์  ทำงานตามระบบคุณภาพ

10.      สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว ไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง หรือร้ายแรง

 

ลักษณะงาน

1.        ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์

2.        วัดความชื้น และสุ่มเมล็ด เพื่อทำการตรวจสอบคุณภาพ ก่อนรับเข้า Stock

3.        จัดทำข้อมูล และจัดทำรายงานการตรวจสอบ และตรวจรับเมล็ดพันธุ์

4.        คีย์ข้อมูลน้ำหนักรับเข้า Stock ในระบบ Express

5.        ทดสอบความงอกเมล็ดพันธุ์

6.        จัดทำ และจัดเก็บข้อมูลความงอกเมล็ดพันธุ์ พร้อมทั้งส่งรายการความงอก

7.        จัดทำแผนการปฏิบัติงานของตัวเอง ร่วมกับฝ่าย  ให้สอดคล้องกับฝ่ายผลิต

8.        ดูแลรักษา จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือในห้องปฏิบัติการให้พร้อมใช้

9.        งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

 

สวัสดิการ                                                                                                                                                ประกันสังคม  ,โบนัสประจำปี , สวัสดิการเงินยืมพนักงาน , เงินช่วยเหลืองานบวช , เงินช่วยงานแต่ง

เงินรับขวัญคลอดบุตร , เสื้อฟอร์มบริษัทฯ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าน้ำมันรถ , ยานพาหนะในการทำงาน , ที่พัก

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล parida.pengtummee@genuineseed.com

บริษัท กรีน แอ็กกริคัลเจอร์ จำกัด

ทำงานที่ 310/3 หมู่3 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000