เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com++หรือ+โทร+0929244416.


เจ้าหน้าที่กราฟฟิก

ตำแหน่ง: กราฟฟิกดีไซน์   (Graphic Designer)

ลักษณะงาน : เต็มเวลา

วันที่เริ่มทำงาน : เริ่มงานได้ทันที

เงินเดือน: พิจารณาตามประสบการณ์และผลงาน

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ( Job Purpose )

ออกแบบ สร้างแบบ และปรับปรุงงานด้านกราฟฟิกดีไซน์ที่ทันสมัย สร้างสรรค์ และเหมาะสมให้กับวัตถุประสงค์การดำเนินงานขององค์กรเข้าใจในรายละเอียดการจัดทำเครื่องมือเพื่อสื่อสารการตลาด  ปฏิบัติงานถ่ายรูป และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่เกี่ยวกับการสื่อสาร

กิจกรรมหลักของงานที่ปฏิบัติ ( Key Activities )

1. ทำการออกแบบภาพ Artwork และเขียน Content ลงสื่อออนไลน์ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. ปฏิบัติงานออกแบบงานกราฟฟิกดีไซน์ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการทำงานขององค์กร

3. ดูแลจัดการ Social Medias Platform ขององค์กร เช่น Facebook, [email protected], Twitter, Instagram, YouTube และเว็บไซต์
4. ติดต่อประสานงานภายนอกอันเกี่ยวกับงาน

5. ถ่ายภาพกิจกรรมเพื่อนำมาใช้ลงในสื่อออนไลน์

6. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ( Job Specification )

ผู้ที่มีอายุ 20  ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีสาขา สาขาวิชา Graphic design, นิเทศศิลป์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน Graphic content
มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี (โปรแกรม Word, Excel, Internet, Photoshop, Illustrater) (กรุณาแนบผลงานที่ผ่านมาหรืองานที่แสดงถึงความทันสมัยและสร้างสรรค์)
คุณสมบัติที่ต้องการ (Qualification)

มีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นผู้ที่มีความคิดเชิงบวก
มีทักษะการเจรจาต่อรอง มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
ขยัน อดทน และสามารถทำงานเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด งานที่ผลิตมีคุณภาพ เรียบร้อย
มีไอเดียแปลกใหม่ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หากมีภูมิลำเนาในอำเภอน้ำพอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com++หรือ+โทร+0929244416.

บริษัทไดโน่วัสดุก่อสร้าง จำกัด

225 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุง อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

BossDINO8888
โพสต์โดย
BossDINO8888