Accessories Sale 1 ตำแหน่ง

Accessories Sale 1 ตำแหน่ง

Accessories Sale 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานขายรถยนต์ พนักงานขายรถจักรยานยนต์

Accessories Sale 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ เพศ : ไม่ระบุ อายุ(ปี) : 23 – 35
ระดับการศึกษา : ปวส. – ปริญญาตรี
คุณสมบัติเพิ่มเติม หากมีประสบการณ์ Brand BMW จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท   มีค่าคอมมิชชั่น

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ขายอะไหล่ Accessories ให้กับลูกค้าทั้งในศูนย์บริการและลูกค้าภายนอก
2.ให้คําแนะนํา, ประโยชน์ที่จะได้รับในการติดตั้งชุดแต่งต่าง ๆ แก่ลูกค้า
3.ทําใบเสนอราคาพร้อมค่าแรงให้กับลูกค้า
4.การส่งมอบรถใหม่ร่วมกับฝ่ายขายแนะนําตัวกับลูกค้าเพื่อสามารถเสนอขาย Accessories
5.การให้คําปรึกษาด้านอะไหล่ Accessories ให้กับลูกค้า
6.ทํารูปแบบโปรโมชั่นต่างๆ เพื่อเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น
7.สามารถขาย Accessories ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกําหนด
8.ประสานงานและให้ความร่วมมือกับส่วนงานต่าง ๆ และทําหน้าที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น
9.ประสานติดตามดูแลและจัดการความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในที่ทํางาน
10.รักษาภาพพจน์ของบริษัท และมุ่งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า
11.ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล Sky.hr@bmw-skyautohaus.com

บริษัทสกายออโต้เอ้าส์ จำกัด

ที่อยู่ : 294/8 ถ.มะลิวัลย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Skyautohaus
โพสต์โดย
จิราพร สีหนาถ