Backend Developer และ Frontend Developer จำนวนหลายอัตรา (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์)

Backend Developer และ Frontend Developer จำนวนหลายอัตรา (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์)

Backend Developer และ Frontend Developer จำนวนหลายอัตรา (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin@ogs.co.th


Backend Developer และ Frontend Developer จำนวนหลายอัตรา (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์)

บริษัทวันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด

ตำแหน่ง : Backend Developer และ Frontend Developer จำนวนหลายอัตรา (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และผู้มีประสบการณ์)

อัตราเงินเดือน : ตามโครงสร้าง (มีการพิจารณาเพิ่มจากโครงสร้างเงินเดือน ตามความสามารถของผู้สมัคร)

เวลาทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ ( 9.00 – 18.00 น.) เวลาทำงานสามารถยืดหยุ่นได้

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้มีสิทธิ์สมัคร

 • 1.1   อายุ 23-30 ปี
 • 1.2  วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ และ ผู้มีประสบการณ์การทำงาน)
 •         1.2.1 วิทยาศาสตรบัณฑิต : สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 •        1.2.2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต : สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • 1.3  บุคลิกภาพดี อัธยาศัยดี
 • 1.4  มีทักษะในการติดต่อประสานงานได้ดี
 • 1.5  มีความซื่อสัตย์ เก็บความลับลูกค้าได้ดี มีไหวพริบ ขยัน อดทน
 • 1.6  สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • 1.7 ความกระตือรือร้นในการทำงาน ชอบการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองได้อย่างรวดเร็ว
 • 1.8  เรียนรู้เร็ว Self Learning สูง

2. รายละเอียดเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่ง :  Backend Developer ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 1 ปี จำนวน 2 อัตรา

 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ดังนี้   
 • 2.1.1 Golang (Echo Framework)
  2.1.2 Advance SQL (Postgres, MySQL)
  2.1.3 Advance NoSQL (MongoDB)
  2.1.4 Docker
  2.1.5 Version Control (Gitlab)
  2.1.6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2.2  ตำแหน่ง :  Frontend Developer  ประสบการณ์การทำงาน อย่างน้อย 2 ปี จำนวน 2 อัตรา

 • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม ดังนี้
 • 2.2.1 ReactJS
  2.2.2 Redux
  2.2.3 React Hook
  2.2.4 Javascript
  2.2.5 Docker
  2.2.6 Version Control (Gitlab)
  2.2.7 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2.3 ตำแหน่ง :  Backend Developer (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) จำนวน 2 อัตรา

 • มีพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม ดังนี้
 • 2.3.1 Golang (Echo Framework)
  2.3.2 Advance SQL (Postgres, MySQL)
  2.3.3 Advance NoSQL (MongoDB)
  2.3.4 Docker
  2.3.5 Version Control (Gitlab)
  2.3.6 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

2.4  ตำแหน่ง :  Frontend Developer (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่) จำนวน 2 อัตรา

 • มีพื้นฐานการเขียนโปรแกรม ดังนี้
 • 2.4.1 ReactJS
  2.4.2 Redux
  2.4.3 React Hook
  2.4.4 Javascript
  2.4.5 Docker
  2.4.6 Version Control (Gitlab)
  2.4.7 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

3. สวัสดิการพนักงานเมื่อผ่านการทดลองงาน

 • 3.1 วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย
 • 3.2 ประกันสังคม
 • 3.3 โบนัสประจำปี
 • 3.4 ค่าล่วงเวลา
 • 3.4 กิจกรรมสันทนาการ
 • 3.5 ตรวจสุขภาพประจำปี
 • 3.6 เงินสนับสนุน เช่น งานแต่งงาน งานอุปสมบท
 • 3.7 ค่ารักษาพยาบาล
 • 3.8 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

4. วิธีการรับสมัครงาน :

 • ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ส่งหลักฐานการสมัครงานมาที่
 • อีเมล์ : [email protected]
 • สอบถามเพิ่มเติมโทร : 062-5955842

4.1 หลักฐานการสมัคร

 • 4.1.1 ประวัติส่วนตัว (Resume)
 • 4.1.2 รูปถ่าย ควรเป็นรูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว
 • 4.1.3 สำเนาใบรับรองการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนา ใบปริญญาบัตร
 • 4.1.4 สำเนาหนังสือรับรองการผ่านงานหรือการฝึกงาน(ถ้ามี)

** หมดเขตรับสมัคร : 31 กรกฎาคม 2565 **

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล admin@ogs.co.th

บริษัทวันจีโอเซอร์เวย์ จำกัด

362 หมู่ 14 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000