ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

ท่าอากาศยานขอนแก่นรับสมัครเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียน

รายละเอียดการสมัครงาน www.airports.go.th.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

พนักงานราชการ

1.ตำแหน่ง วิศวกรโยธา     อัตราว่าง 1  อัตรา   อัตราค่าจ้าง 15,000  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิศวกรรมโยธา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง  อัตราว่าง  1  อัตรา   อัตราค่าจ้าง 11,500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขา

2. เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)

3. คุณสมบัติและลักษณะเพิ่มเติมที่ท่าอากาศยานกำหนดสำหรับเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง ดังนี้

(1) เพศชาย อายุ 18 – 45 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร

(2) ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม.

(3) ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 3 ของกรมรักษาดินแดน

(4) ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลของเอกชน

ซึ่งแสดงว่ามีร่างกายสมบูรณ์เหมาะสมกับหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้

(ก) การได้ยิน : การสูญเสียการได้ยินในหูแต่ละข้างต้องน้อยกว่า 30 เดซิเบล

เมื่อทดสอบด้วยเครื่องวัด การได้ยินที่ความถี่ต่ำกว่า 2,000 เฮิร์ซ

(ข) การมองเห็น : ต้องมีสายตาที่เท่ากับหรือดีกว่า 20/60 ทั้งสองข้างโดยไม่สวมแว่นตา/เลนส์ หรือเท่ากับหรือดีกว่า 20/20 สำหรับสายตาข้างหนึ่ง และ 20/30 ในอีกข้างหนึ่ง เมื่อสวมแว่นตาหรือใช้ คอนแทคเลนส์ โดยจะต้องมองเห็นสีที่เหมาะสม (ตาไม่บอดสี)

3. ตำแหน่ง   นายช่าง CCTV  อัตราว่าง   3  อัตรา  อัตราค่าจ้าง  11,500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีโทรคมนาคม

และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

4. ตำแหน่ง ผู้ดูแลสนามบิน  อัตราว่าง   1  อัตรา
อัตราค่าจ้าง 8,690 บาท และค่าครองชีพชั่วคราว 1,310 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาต้นต้น (ม.3)  และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมายมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี (ก่อนวันรับสมัคร)

การรับสมัคร ผู้ประสงค์เข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถกรอกแบบฟอร์มใบสมัครสอบคัดเลือก และสมัครพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานขอนแก่น ห้องประชุมหงส์ยนตร์ ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 17 – 29 พฤศจิกายน 2565 ภายในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

– ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบในอัตรา จำนวน 300 บาท ณ วันที่สมัคร เมื่อสมัครแล้วค่าธรรมเนียมการสอบจะไม่สามารถขอคืนได้ไม่ว่ากรณีใด ๆ

เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นให้เจ้าหน้าที่ในวันสมัคร พร้อมรับรองสำเนา ประกอบด้วย 

1. ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในใบสมัครให้ครบถ้วน

2. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 x 1.5 นิ้ว โดยถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร จำนวน 3 รูป

3. บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่าย ลายมือชื่อ และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก     ระบุชัดเจนเท่านั้น (ฉบับจริง) และสำเนาภาพถ่ายบัตรดังกล่าว จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาประกาศนียบัตร และสำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัคร โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา และได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัคร

5. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร กองประจำการ, ใบสำคัญการสมรส, ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

7. ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ สำหรับผู้สมัครคัดเลือกใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง จะต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มที่กรมท่าอากาศยานกำหนด โดยให้นำมายื่นในวันสอบสัมภาษณ์ หากผู้สมัครรายใดไม่มีหลักฐานดังกล่าว ท่าอากาศยานขอนแก่นอาจไม่พิจารณาขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้

8. สำเนาใบขับขี่รถยนต์ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 1 ปี (สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง และ ตำแหน่งผู้ดูแลสนามบิน)

รายละเอียดการสมัครงาน www.airports.go.th.

ท่าอากาศยานขอนแก่น
SupaC- HR-KKC
โพสต์โดย
SupaC. HR-KKC