เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณบดี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณบดี)

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการคณบดี)

รายละเอียดการสมัครงาน www.kkc.rmuti.ac.th.

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเงินรายได้ คุณวุฒิ ปริญญาตรี สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  (งานเลขานุการคณบดี)
คลิกอ่านรายละเอียด

รายละเอียดการสมัครงาน www.kkc.rmuti.ac.th.

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น