ลูกจ้างเหมาช่วยงานภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างเหมาช่วยงานภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

ลูกจ้างเหมาช่วยงานภารกิจ จำนวน 2 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000 บาท / เดือน
ลูกจ้างเหมาภารกิจ ปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน  2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม– เดือนกันยายน 2567

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี

3. มีคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

6. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้

8 สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

9. มีความรู้ด้านงานสารบรรณ การจัดทำหนังสือราชการ

 

ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานภารกิจด้านบริหารจัดการกลาง ภารกิจด้านทรัพยากรบุคคล และภารกิจด้านแผนยุทธศาสตร์

1 ภาระงานด้านสารบรรณ

1.1 จัดเตรียมเอกสาร/หนังสือรับเข้า เพื่อเสนอหัวหน้างานและผู้บริหารฯ พิจารณาและลงนาม

1.2 ดำเนินการออกเลขที่หนังสือส่งออกของสารบรรณกลางด้วยเครื่อง Running Number และส่งคืนแต่ละภารกิจ/หน่วยงานภายในคณะ

1.3 จัดเตรียมเอกสาร/หนังสือส่งออก เพื่อจัดส่งหน่วยงาน คณะ/ศูนย์/สำนักฯ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ภาระงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.1 การเสนอเอกสารกำหนดการกิจกรรม (เช่น การประชุม การสัมมนา การนัดหมายหารือ) เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา

2.2 การประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร

3. ดำเนินการโครงการ PDCA ปีงบประมาณ 2566

3.1 จัดทำรายละเอียดโครงการ PDCA และขออนุมัติโครงการและงบประมาณกับคณาจารย์ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ

3.2 จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสรุปผล

 

ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานภารกิจด้านสนับสนุนการสอนและเสริมหลักสูตร

1. ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร

2. เบิกจ่ายค่าตอบแทนการตรวจกระดาษคำตอบ(อัตนัย/ปรนัย)

3. ส่งตรวจกระดาษคำตอบOMRและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้สำนักเทคโนโลยีดิจิทัล

4. อำนวยความสะดวกอาจารย์พิเศษ(ภาคการศึกษาต้น-ปลาย)

5. จองระบบZoom Meeting ในการจัดประชุม ,จัดโครงการ,ใช้ในการสอนสำหรับอาจารย์พิเศษ

6. จัดทำทะเบียนประวัติอาจารย์พิเศษ

7. ลงทะเบียนส่งออกหนังสือในภารกิจสนับสนุนการสอนและเสริมหลักสูตร

8. ติดต่อประสานงานโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพทางวิชาการสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

9. ประสานงานการสอนชดเชยสำหรับอาจารย์ประจำ

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน – วันที่ 4 กรกฎาคม 2567

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานคณะ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ

2. สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail: nuntkh@kku.ac.th

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร

1. หนังสือสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา

จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567  ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

วันและวิธีการคัดเลือก

จะประกาศให้ทราบในวันประกาศรายชื่อ

 

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทพร คำสอนทา ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 043-202401 ต่อ 48126 และ E-mail: nuntkh@kku.ac.th 

 

 

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

nun6565
โพสต์โดย
nun6565