ลูกจ้างเหมาภารกิจ ปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกจ้างเหมาภารกิจ ปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกจ้างเหมาภารกิจ ปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000 บาท / เดือน

Loading

ลูกจ้างเหมาภารกิจ ปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา ปฏิบัติภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ (ห้องสมุด) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2566 จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้   

ปฏิบัติภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ (ห้องสมุด)

1. จัดชั้นหนังสือ

– นำหนังสือที่รับคืน หนังสือที่ผู้ใช้บริการอ่านแล้ววางไว้ที่โต๊ะอ่านหนังสือ ในแต่ละวันมาขึ้นชั้นสำหรับพร้อมให้บริการ

– นำวารสารและจดหมายข่าวออกให้บริการบนชั้นวารสารทุกวัน

– ตรวจสอบความเรียบร้อยของชั้นหนังสือ พร้อมจัดวางหนังสือบนชั้นให้ตรงกับหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการ

– ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายชั้นหนังสือ หากชำรุดให้ดำเนินการจัดทำให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการสืบค้นและให้บริการ

– จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การค้นคืนหนังสือบนชั้น

– สรุปสถิติการจัดชั้นหนังสือรายวัน

– ประชาสัมพันธ์ให้บริการ

2. บริการยืม-คืน หนังสือ

– บริการให้ยืม/ยืมต่อ/รับคืน

– สร้างผู้ใช้บริการใหม่/ต่ออายุสมาชิก

– บริการตรวจสอบหนี้สินในระบบ Reg สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

– รายงานผลการตรวจสอบหนี้สินในระบบ

– ประสานงานกับผู้ใช้บริการและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

– นำจ่ายค่าปรับงานการเงินและบัญชี

3. KKBS Research STOCK

– จัดเตรียมไฟล์ข้อมูลผลงาน วิจัย บทความ ของอาจารย์/บุคลากรในคณะฯ เพื่อเตรียมบันทึกลงฐานข้อมูล KKBS Research STOCK

4. งานนวัตกรรม

– สนับสนุนการดำเนินงาน TED Fellow (สนับสนุนการจัดกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์กิจกรรมทั้งในและนอกสถานที่ และการออกบูทนิทรรศการตามแผน)

5. ให้บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย

– บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย ตรวจสอบการขอใช้บริการในระบบ สรุปสถิติการใช้บริการประจำเดือน

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปี

3. มีคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

6. มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office และโปรแกรมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ได้เป็นอย่างดี

7. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้

8. สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

9. มีจิตใจรักในการบริการ (Service Mind) ทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 16 – 23 ตุลาคม 2566 ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานคณะ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ

2. สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail: nuntkh@kku.ac.th

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร

1. หนังสือสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    

วันที่ 26 ตุลาคม 2566  ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทพร คำสอนทา ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 043-202401 ต่อ 48126 และ E-mail: nuntkh@kku.ac.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

nun6565
โพสต์โดย
nun6565