ลูกจ้างเหมาภารกิจ ปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกจ้างเหมาภารกิจ ปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลูกจ้างเหมาภารกิจ ปฏิบัติงาน ณ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15,000 บาท / เดือน

ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน  1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน– เดือนกันยายน 2566  จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

ภาระหน้าที่หลัก

1 ภาระงานด้านสารบรรณ

1.1 จัดเตรียมเอกสาร/หนังสือรับเข้า เพื่อเสนอหัวหน้างานและผู้บริหารฯ พิจารณาและลงนาม

1.2 ดำเนินการออกเลขที่หนังสือส่งออกของสารบรรณกลาง ด้วยเครื่อง Running Number และส่งคืนแต่ละภารกิจ/หน่วยงานภายในคณะ

1.3 จัดเตรียมเอกสาร/หนังสือส่งออก เพื่อจัดส่งหน่วยงาน คณะ/ศูนย์/สำนักฯ ภายในมหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัย

2. ภาระงานด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล

2.1 การเสนอเอกสารกำหนดการกิจกรรม (เช่น การประชุม การสัมมนา การนัดหมายหารือ) เพื่อให้ผู้บริหารพิจารณา

2.2 การประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของผู้บริหาร

3. ดำเนินการโครงการ PDCA ปีงบประมาณ 2566

3.1 จัดทำรายละเอียดโครงการ PDCA และขออนุมัติโครงการและงบประมาณกับคณาจารย์ความเชี่ยวชาญต่าง ๆ

3.2 จัดทำเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการสรุปผล

4. การปฏิบัติงานแทนในกรณีผู้ปฏิบัติงานประจำลาราชการ/ไปปฏิบัติราชการ

ภารกิจรอง

ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีสัญชาติไทย

2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปี

3. มีคุณวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา

4. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น

5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

6.มีความสามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี

7 มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้

8 สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2566

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานคณะ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ

2. สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail: nuntkh@kku.ac.th

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร

1. หนังสือสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทพร คำสอนทา ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 043-202401 ต่อ 48126 และ E-mail: nuntkh@kku.ac.th   

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002