ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 15000 บาท / เดือน

ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ด้วย คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา ปฏิบัติงานภารกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม 2566 จึงประกาศรับสมัคร ดังนี้

1.ภาระหน้าที่หลัก

1.1 ปฏิบัติงานด้านการพัฒนา Platform เพื่อรองรับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการในระบบออนไลน์ภายใต้ Platform KKBSX

1.2 ภาระงานด้านคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ออกแบบและผลิตสื่อ Animation/Motion Graphic/Computer Graphic/E-learning/สื่อ Multimedia/E-book ได้

1.3 วางแผนวิเคราะห์ ให้คำแนะนำระหว่างการผลิตและประเมินผลหลังการผลิตสื่อ

1.4 ถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างสื่อ การใช้โปรแกรมหลัก และโปรแกรมสนับสนุนการผลิตสื่อ

1.5 ภาระงานด้านวีดิทัศน์การเรียนการสอน ได้แก่ ผลิตรายการวีดีทัศน์เพื่อการศึกษา วิชาการ วิจัย และกิจกรรมพิเศษ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

1.6 ออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) และศึกษาค้นคว้าเพื่อหาเทคโนโลยี หรือเทคนิคที่เหมาะสมกับการทำสื่อการเรียนการสอนเฉพาะวิชาหรือโดยทั่วไป

1.7 จดทำแผนการสอนและสื่อการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะเรื่อง หรือโดยทั่วไป

1.8 ออกแบบกระบวนการสื่อสาร โดยการนำเนื้อหาทางวิชาการเฉพาะเรื่อง หรือโดยทั่วไป มาแปล เขียน เรียบเรียง คำบรรยาย คำบรรยายแผนภูมิ การแปลความหมายสถิติข้อมูลต่างๆ มานำเสนอข้อมูลตามหลักโสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา เพื่อใช้ออกแบบหรือประกอบสื่อการเรียนการสอน

1.9 ประสานงานกับศูนย์สารสนเทศเพื่อการจัดการ และหรือศูนย์สารสนเทศเพื่อการศึกษา ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาของมหาวิทยาลัย หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ

1.10  ให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นเผยแพร่เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิชาการโสตทัศนศึกษา/เทคโนโลยีการศึกษา รวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับข้อมูล ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

2.ภารกิจรอง

2.1 ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติทั่วไป

1. มีคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา โสตทัศน-ศึกษา เวชนิทัศน์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือมีประสบการณ์ด้านการเขียนบท การผลิตสื่อวิดีทัศน์

2. มีพื้นฐานการใช้โปรแกรมตัดต่อวิดีโอ โปรแกรมตกแต่งภาพ และโปรแกรมด้านเสียง พร้อมแนบผลงานการผลิตสื่อวิดีทัศน์

3. มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถประสานงานกับบุคคล และหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 กุมภาพันธ์ 2566

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานคณะ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ

2. สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail: [email protected]

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร

1. หนังสือสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา

จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566  ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทพร คำสอนทา ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 043-202401 ต่อ 48126 และ E-mail: [email protected] 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002