พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (3 ภารกิจ)

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (3 ภารกิจ)

พนักงานจ้างเหมาปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา (3 ภารกิจ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • 15,000 บาท / เดือน

ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา ปฏิบัติงานภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปฏิบัติงานภารกิจด้านภารกิจบริการการศึกษาและภารกิจบริการวิชาการ และปฏิบัติงานภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนมกราคม – เดือนมีนาคม 2566

ตำแหน่งที่ 1 ปฏิบัติงานภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

1.จัดทำข้อมูลสำหรับการประชาสัมพันธ์และจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา รับผิดชอบและประสานงานคณาจารย์ หลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา

2.รับผิดชอบ ประสานงาน (ระบบการลงทะเบียน การจัดตารางเรียน การจัดห้องเรียน ระบบการประเมินผลการเรียน กิจกรรมและข่าวประชาสัมพันธ์) ในส่วนงานด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา

3.จัดทำคู่มือนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา

4.จัดทำใบประกาศและแบบฟอร์มให้บริการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ สำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ)

5.รับผิดชอบประสานงานการจัดการเรียนการสอนดูแลและให้บริการนักศึกษาชาวต่างประเทศ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) และหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา

6.โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา/กิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ/ประสานการจัดเตรียมอำนวยการสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต ระดับบัณฑิตศึกษา

7.ขออนุมัติโครงการ/จัดทำบันทึกขออนุญาตลาหยุดงาน นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 8 วิชาเอก นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 8 วิชาเอก จำนวน 248 คน

8.ประชาสัมพันธ์กำหนดการสมัครขอรับทุนของคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย /กระบวนการรับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร/รวบรวมเอกสารแบบยื่นขอรับทุน ประสานและนำข้อมูลส่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ และบัณฑิตวิทยาลัย

9.จัดชุดเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยรถหรือเครื่องบิน

10.จัดชุดเอกสารขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย/จัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11.ประสานรวบรวมเอกสารการเบิกจ่าย/ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่าย/จัดทำชุดเอกสารขออนุมัติเบิกจ่ายโครงการ/สรุปข้อมูลการเบิกจ่าย

12.ควบคุมทะเบียนงบประมาณตลอดหลักสูตร นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 8 วิชาเอก นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 8 วิชาเอก จำนวน 248 คน

13.จัดชุดเอกสารขออนุมัติโครงการ/จัดทำบันทึกขออนุญาตลาหยุดงาน /จัดชุดเอกสารขออนุมัติเดินทางไปราชการ โดยรถหรือเครื่องบิน นักศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จำนวน 8 วิชาเอก นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต จำนวน 8 วิชาเอก

14.จัดชุดเอกสารขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่าย/จัดเตรียมเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

15.ประชาสัมพันธ์กำหนดการสมัครขอรับทุนของคณะฯ และบัณฑิตวิทยาลัย /กระบวนการรับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร/รวบรวมเอกสารแบบยื่นขอรับทุน ประสานและนำข้อมูลส่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

16.ประสานนักศึกษาผู้ได้รับทุนผู้ช่วยสอน รวบรวมตรวจสอบแบบรายงาน/แบบรับรองการปฏิบัติงานรายเดือน/จัดทำบันทึกข้อความนำส่งบัณฑิตวิทยาลัย ก่อนวันที่ 10 ของทุกเดือน

17.จัดพิมพ์เอกสารสนับสนุนการขอข้อมูล การจัดทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ/รายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

18.ประชาสัมพันธ์กำหนดการสมัครขอรับทุนของคณะฯ /กระบวนการรับสมัคร/ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร หลักฐานการสมัคร/รวบรวมเอกสารแบบยื่นขอรับทุน ประสานและนำข้อมูลส่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

19.ประสานนักศึกษาผู้ได้รับทุน รวบรวมตรวจสอบแบบรายงาน/แบบรับรองการปฏิบัติงานรายเดือน/จัดทำสรุปข้อมูลผู้รับทุนรายงานต่อคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมฯ สนับสนุน/ช่วยเหลือการดำเนินการร่วมกับเลขาคณะกรรมการคัดเลือกผู้ขอรับทุน

20.การจัดทำข้อมูล เอกสาร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (Fact Sheet) ในการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลกับผู้ที่สนใจเข้าเรียนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

21.การจัดทำข้อมูล เอกสาร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Infographic/Content/VDO Clip)

22.จัดทำข่าว/สื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ของภารกิจบริการการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา /ประสานงานร่วมกับภารกิจวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรในการจัดทำและประชาสัมพันธ์ข่าวต่าง ๆ

23.จัดทำ/ประสานงานการจัดห้องเรียนและตารางเรียนร่วมกับฝ่ายอาคารและสถานที่

24.ตรวจสอบข้อมูลนักศึกษายื่นความประสงค์ขอขึ้นสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ

25.จัดทำเอกสารชุดเบิกจ่าย สอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ /การสอบประมวลความรู้ / การสอบวัดคุณสมบัติ / การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา

26.ประสานงาน/ติดตามเอกสาร/จัดพิมพ์เอกสารที่เกี่ยวข้องในภารกิจฯ

27.จัดทำฐานข้อมูลนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิต วิเคราะห์และนำเสนอผลข้อมูลลงในระบบสารสนเทศระดับบัณฑิตศึกษา

คุณสมบัติทั่วไป

1.มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office, Internet, Google Workspace และอื่นๆ เช่น การใช้ Video Conference/ Meeting Online จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.มีความรู้หรือประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระเบียบงานเอกสารสารบรรณ งานธุรการ งานพิมพ์เอกสารราชการ งานพัสดุและการเงิน งานบันทึกข้อมูล งานด้านการจดบันทึกการประชุม งานด้านการจัดประชุม/สัมมนา และการจัดทำโครงการต่างๆ

4.มีทักษะในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

5.มีทักษะในการใช้ภาษาไทย (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

6.สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

7.มีความสามารถในการค้นคว้าและสืบค้นข้อมูลใน Internet ได้ในระดับดี และถ้าสามารถเขียนโปรแกรมจัดทำฐานข้อมูลได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.มีทักษะในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ถึงปัญหาเพื่อเป็นการสรุปประเด็นสำคัญ

9.ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติการนอกเวลาราชการได้

10.มีทักษะในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และ/หรือมีประสบการณ์ด้านงานวิชาการ งานบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

ตำแหน่งที่ 2 ปฏิบัติงานภารกิจด้านบริการการศึกษาและภารกิจบริการวิชาการ

1.การจัดทำฐานข้อมูลกลุ่มลูกค้าเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ สำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (หลักสูตรการศึกษานอกระบบ สะสมหน่วยกิจล่วงหน้า Non-degree, Credit Bank, ป.ตรีนิติศาสตร์ และป.โท MBA ผู้ประกอบการ

2.วิจัยทางการตลาด จัดเก็บข้อมูลแบบสอบถาม/แบบสำรวจกลุ่มลูกค้าใหม่ (หลักสูตรการศึกษานอกระบบ Non-degree และ Credit Bank) วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลเพื่อสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า (หลักสูตรการศึกษานอกระบบ) หลักสูตรใหม่ๆ ทั้งหลักสูตรออนไลน์และออนไซต์ เพื่อหารายได้ให้คณะฯ

3.ประชาสัมพันธ์และงานด้านการตลาดเพื่อจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของคณะฯ (หลักสูตรการศึกษานอกระบบ Non-degree และ Credit Bank) หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรออนไลน์ Production House

4.รับผิดชอบและประสานงานการให้บริการ และงานด้านการตลาด ภายใต้โครงการจัดตั้งหน่วยผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Production House) ของคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ออกแบบการให้บริการหน่วยผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Production House) ให้แก่ผู้รับบริการจากหน่วยงานภานในและภายนอกคณะ

5.รับผิดชอบและเป็นผู้ประสานงานโครงการความร่วมมือกับโรงแรมบายาสิตาเพื่อพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นด้านการบริการและอาหาร/เครื่องดื่ม สำหรับกลุ่มลูกค้าในประเทศและอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และการฝึกอบรมวิชาชีพ (Apprenticeship Program) เชื่อมโยงโรงแรมบายาสิตา

6.ดูแลรับผิดชอบและเป็นผู้ประสานงานการประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์ และออฟไลน์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและโครงการภายใต้การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตและเชื่อมโยงธุรกิจ

7.จัดทำการตลาดกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อรองรับการจัดอบรมภายใต้โครงการใหม่ Lifelong Learning and Business Connectivity

8.งานด้านการจัดการประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้โครงการใหม่ Lifelong Learning and Business Connectivity กับหน่วยงานธุรกิจภาครัฐและเอกชน

9.ดูแลรับผิดชอบและเป็นผู้ประสานงาน การจัดทำหลักสูตรแก่นฟิล์มอะคาเดมี่ (Kaen Film Academy)

คุณสมบัติทั่วไป

1.มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

2.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Power Point, Internet และอื่นๆ

3.มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

4.มีความสามารถด้านการวางแผนงานตลาด วิจัยตลาด และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

5.สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

6.มีความรู้ความสามารถด้านระเบียบงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน งานพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข้อมูล งานด้านการจดบันทึกการประชุม และงานด้านการจัดประชุม/สัมมนา

7.ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติการนอกเวลาราชการได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีความสามารถในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Photoshop หรือย่างอื่นได้

2. มีความสามารถในการใช้ Software ในการทำคลิป VDO ได้

 

ตำแหน่งที่ 3 ปฏิบัติงานภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับปริญญาตรี

1.รับผิดชอบและประสานงานด้านการจัดการ เรียนการสอนที่เกี่ยวข้องในส่วนงานภารกิจด้านบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรีหลักสูตรการศึกษานอกระบบ Non – degree และ credit bank

2.รับผิดชอบและประสานงานการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) และสาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล

3.รับผิดชอบประสานงานดูแลและให้บริการในส่วนงานบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ Non – degree และ   Credit Bank ระดับปริญญาตรี

4.รับผิดชอบประสานงานดูแลและให้บริการในส่วนงานบริการการศึกษาสำหรับนักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาผู้ประกอบการดิจิทัล

5.รับผิดชอบประสานงานดูแลและให้บริการในส่วนงานบริการการศึกษาสำหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ)

6.รับผิดชอบประสานงานดูแลและให้บริการในส่วนงานบริการการศึกษาสำหรับหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ)

7.จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษสำหรับ

8.รับผิดชอบและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษ ก่อนเข้าศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว  (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ)และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (นานาชาติ)

9.จัดทำแบบฟอร์มให้บริการสำหรับนักศึกษาหลักสูตรการศึกษานอกระบบ Non-degree และ Credit Bank ระดับปริญญาตรี

10.จัดเก็บข้อมูล จัดทำรายงานสรุป และวิเคราะห์ข้อมูลสถานะนักศึกษานอกระบบ  Non – degree และ credit bank

11.รับผิดชอบและเป็นผู้ช่วยประสานงานการจัดการประชุมปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ช่วยประสานและจัดเตรียมเรื่องการขออนุมัติเดิน ทางไปราชการของผู้ทรงคุณวุฒิ ช่วยประสานการรวบรวมและจัดรูปแบบเอกสาร เล่มหลักสูตร

12.ออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของภารกิจด้าน บริการการศึกษาระดับปริญญาตรีให้นักศึกษาใน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว (กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ) ผ่านทางช่องทาง Online และเอกสารประชาสัมพันธ์

13.การลงทะเบียนเรียน การจัดห้องเรียน

14.รับผิดชอบประสานงานดูแลและให้บริการนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษได้คล่องสำหรับ

15.รับผิดชอบประสานงานดูแลและให้บริการในส่วนงานบริการการศึกษาสำหรับหลักสูตรที่จะมีเพิ่มเป็นภาษาอังกฤษในอนาคตโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารประสานงานได้เป็นอย่างดี

16.จัดทำคู่มือนักศึกษาฉบับภาษาอังกฤษสำหรับทุกหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

17.ดำเนินการจัดทำเนื้อหาเพื่อส่งต่อให้งานออกแบบและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของภารกิจด้านบริการการศึกษาระดับ ปริญญาตรีให้นักศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมการท่องเที่ยว(กลุ่มเรียนภาษาอังกฤษ)และหลักสูตรบัญชีบัณฑิต(นานาชาติ)และหลักสูตรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่ต้องการให้บริการในอนาคตผ่านทางช่องทางออฟไลน์และ Online และเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารประสานงาน ได้เป็นอย่างดี

18.รับผิดชอบและช่วยประสานงาน โครงการ KKBS Intelligent Studen Camp ทุกหลักสูตรที่ร่วมจัดโครงการ และโครงการ Open House

19.รับผิดชอบและช่วยประสานงานรับเข้า

คุณสมบัติทั่วไป

1.มีวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา

2.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Power Point, Internet และอื่นๆ

3.มีทักษะการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

4.มีความสามารถด้านการวางแผนงานตลาด วิจัยตลาด และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

5.สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

6.มีความรู้ความสามารถด้านระเบียบงานสารบรรณ งานธุรการ งานพัสดุ งานการเงิน งานพิมพ์เอกสาร งานบันทึกข้อมูล งานด้านการจดบันทึกการประชุม และงานด้านการจัดประชุม/สัมมนา

7.ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย และสามารถปฏิบัติการนอกเวลาราชการได้

คุณสมบัติเฉพาะ

1.พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี

2.สามารถประสานงานคนต่างชาติได้ดี

3.มีความสามารถในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์เบื้องต้นด้วยโปรแกรม Photoshop หรือย่างอื่นได้

4.มีความสามารถในการใช้ Software ในการทำคลิป VDO ได้

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานคณะ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ

2. สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail: [email protected]

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร

1. หนังสือสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก    

วันที่ 4 มกราคม 2566  ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณนันทพร คำสอนทา ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เบอร์โทร 043-202401 ต่อ 48126 และ E-mail: [email protected]  หรือสามารถดูประกาศ/รายละเอียด/ใบสมัคร ได้ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web/

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002