ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบัญชี

ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบัญชี

ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ตามที่ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา ภารกิจด้านคลังและพัสดุ (งานการเงินและบัญชี) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและ   การบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564 แล้วนั้น ใคร่ขอขยายระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร และเพิ่มเติมคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

– มีวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางบริหารธุรกิจ ด้านการเงิน การบัญชี หรือ มีประสบการณ์ทางด้านการเงินและการบัญชี

– มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft word, Excel, Power Point, Internet

– มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือ/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยได้

– สามารถทำงานเป็นทีมได้  มีความกระตือรือร้น ซื่อสัตย์ มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบสูง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ขยายระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2564

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานคณะ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ

2. สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail: nuntkh@kku.ac.th

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร

1. หนังสือสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา

จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  

วันที่ 19 กรกฎาคม 2564  ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 043-202401 ต่อ 48126, nuntkh@kku.ac.th

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002