ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบัญชี

ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบัญชี

ลูกจ้างเหมาปฏิบัติงานด้านบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านวิจัยและบริการวิชาการ

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานประเภทลูกจ้างเหมา ภารกิจด้านคลังและพัสดุ (งานการเงินและบัญชี) สังกัดคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,500 บาท ระยะเวลาการจ้างงาน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-เดือนกันยายน 2564

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-12 กรกฎาคม 2564

ผู้ประสงค์จะสมัครงาน ให้สมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ภารกิจด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล กองบริหารงานคณะ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในเวลาราชการ

2. สมัครโดยส่งเอกสารผ่านทาง E-mail: nuntkh@kku.ac.th

 

เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบพร้อมการสมัคร

1. หนังสือสำเร็จการศึกษาหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สำเร็จการศึกษาแล้ว พร้อมสำเนา

จำนวน 1 ชุด

2. บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

3. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

4. ใบสำคัญการเปลี่ยนตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด

5. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

 

วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก   

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  ที่ https://kkbs.kku.ac.th/web และบอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 2

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

สามารถส่งเอกสารใบสมัคร และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ nuntkh@kku.ac.th

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล nuntkh@kku.ac.th

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002